2 thg 4, 2018

Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro ngập lụt và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất của tỉnh Đồng Tháp

Tác giả: Đỗ Thị Khánh Hà

Nguồn: Đỗ Thị Khánh Hà - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu là ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro ngập lụt đối với nông nghiệp và làm cơ sở đề xuất giải pháp bố trí mùa vụ sản xuất thích hợp, giảm thiểu thiệt hại trên vùng ngập lũ sâu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng nghiên cứu là bản đồ GIS ngập lụt và sử dụng đất cho sản xuất nông

nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp lập trình và mô hình hóa.

Kỹ thuật GIS.

Nội dung:

1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

1.1. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ GIS

1.1.1. Lịch sử phát triển công nghệ GIS

1.1.2 Định nghĩa GIS

1.1.3. Thành phần của GIS

1.1.4. Các phương pháp GIS và ứng dụng:

1.1.5. Kết quả ứng dụng GIS trong quản lý lũ trong và ngoài nƣớc

1.1.6. Yêu cầu kỹ thuật xây dựng bản đồ GIS lũ:

1.1.6. Phương pháp mô hình toán thủy lực VRSAP:

1.1.7. Hoàn nguyên mô hình lũ 2000 và 2001

1.2. GIỚI THIỆU TỈNH ĐỒNG THÁP

1.2.1. Điều kiện tự nhiên:

1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội:

1.2.3. Đặc điểm lũ lụt và thiệt hại lũ:

1.2.4. Các biện pháp quản lý lũ:

1.2.5. Những hạn chế trong sử dụng công nghệ GIS quản lý lũ ĐBSCL:

2 PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT SỬ DỤNG VÀ TÀI LIỆU TÍNH TOÁN

2.1. Xây dựng bản đồ rủi ro lũ:

2.1.1. Số liệu cao độ số DEM

2.1.2. Bản đồ mực nuớc lũ:

2.1.3. Tạo bản đồ GIS lũ:

2.1.4. Bản đồ nguy cơ lũ

2.2. Xây dựng bản đồ sử dụng đất

2.2.1. Nguồn số liệu bản đồ sử dụng đất:

2.2.2. Tạo bản đồ GIS sử dụng đất

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. XÂY DỰNG BỘ BẢN ĐỒ NGẬP LŨ:

3.1.1. Bản đồ lũ lịch sử

3.1.2. Bản đồ lũ tần suất 10%

3.1.3. Phân tích rủi ro lũ:

3.2. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO LŨ:

3.2.1. Giải pháp kiểm soát và thoát lũ

3.2.2. Giải pháp thích nghi với lũ

3.2.3. Giải pháp bảo hiểm rủi ro lũ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Xem thêm tại: [sociallocker id="2256"]https://drive.google.com/file/d/1vUC7f36creE1W3z2oDh2vbLV7y4Cl_yS/view[/sociallocker]

 

Tham khảo bài gốc ở :
Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro ngập lụt và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất của tỉnh Đồng Tháp

Share this

0 Comment to "Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro ngập lụt và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất của tỉnh Đồng Tháp"