21 thg 3, 2018

Ứng dụng viễn thám và GIS theo dõi diễn biến xói lở – bồi tụ khu vực bờ biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Tác giả: Lê Thị Ngọc Ánh

Nguồn: Lê Thị Ngọc Ánh - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tăt:

Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng viễn thám và GIS theo dõi diễn biến xói lở - bồi tụ khu vực bờ biển huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre” đã được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2016. Phương pháp tiếp cận của đề tài là ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS. Công nghệ viễn thám có chức năng rút trích đường bờ dựa trên tư liệu ảnh vệ tinh (Landsat) bằng phép tính tỷ số ảnh của Gathot Winasor. GIS sử dụng phần mở rộng DSAS của phần mềm ArcGIS để tính tốc độ xói lở - bồi tụ. Nội dung đề tài cần nghiên cứu các vấn đề sau:

- Nghiên cứu lý thuyết về diễn biến bờ biển, viễn thám và GIS.

- Thu thập dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat các năm (2006, 2011 và 2015), tài liệu tại khu vực bờ biển huyện Thạnh Phú.

- Trích xuất đường bờ thông qua phần mềm ENVI.

- Tính toán thống kê bằng phần mở rộng DSAS trên phần mềm ArcGIS.

- Rút ra kết luận và nhận xét về xói lở - bồi tụ bờ biển huyện Thạnh Phú.

Kết quả đạt được của khóa luận là:

- Các lớp bản đồ đường bờ khu vực bờ biển huyện Thạnh Phú các năm 2006,

2011 và 2015.

- Các thông số thay đổi đường bờ huyện Thạnh Phú qua các năm:

 • So sánh giữa 2 năm 2006 và 2011.
 • So sánh giữa 2 năm 2011 và 2015.

- Phân tích đánh giá về mức độ tác động ảnh hưởng đến đường bờ qua các mốc

năm 2006, 2011, 2015.

 

Nội dung:

 1. MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu2

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

1.4.1. Ý nghĩa khoa học

1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn

 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Tổng quan về đường bờ

2.1.1. Một số khái niệm

2.1.2. Hình thái bờ biển

2.1.3. Quá trình diễn biến bờ biển

2.1.4. Các quá trình tác động đến bờ biển

2.2. Khu vực nghiên cứu

2.2.1. Điều kiện tự nhiên

2.2.1.1. Vị trí địa lý

2.2.1.2. Địa chất

2.2.1.3. Địa hình, địa mạo

2.1.4. Khí hậu

2.2.1.5Thủy văn

2.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội

2.2.2.1. Dân số

2.2.2.2. Du lịch

2.2.2.3. Lâm nghiệp

2.3. Cơ sở lý thuyết

2.3.1. Viễn thám

2.3.1.1. Khái niệm

2.3.1.2. Nguyên lí hoạt động

2.3.1.3. Đặc điểm của dữ liệu ảnh viễn thám

2.3.2. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

2.3.2.1. Định nghĩa

2.3.2.2. Chức năng của GIS

2.3.2.3. Thành phần của GIS

2.3.2.4. Mô hình dữ liệu của GIS

2.4. Tổng quan nghiên cứu đường bờ biển

2.4.1. Tình hình nghiên cứu bờ biển ở các nước trên thế giới

2.4.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu

3.2. Phương pháp

3.2.1. Phương pháp viễn thám

3.2.2. Phương pháp GIS

3.2.2.1. Định nghĩa DSAS

3.2.2.2. Tiến trình thực hiện phân tích bằng DSAS

3.2.2.3. Thống kê sự biến động đường bờ

3.2.3. Phần mềm sử dụng

3.2.3.1. ENVI

3.2.3.2. ArcGIS

 1. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN

4.1. Bản đồ đường bờ

4.2. Tốc dộ thay đổi đường bờ qua các năm

4.2.1. So sánh giữa 2 năm 2006 và 2011

4.2.2. So sánh giữa 2 năm 2011 và 2015

4.3. Mức độ tác động ảnh hưởng đến đường bờ qua các năm 2006, 2011 và 2015

 1. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

  Xem thêm tại:  [sociallocker id="2256"]https://drive.google.com/file/d/1U_rQDKdgXEY-F3K-8FdnxsbVMXgV-A3V/view[/sociallocker]

Xem nguyên bài viết tại :
Ứng dụng viễn thám và GIS theo dõi diễn biến xói lở – bồi tụ khu vực bờ biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

20 thg 3, 2018

Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Tác giả: Lâm Thanh Sâm

Nguồn: Lâm Thanh Sâm - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng Nai” được thực hiện trong thời gian từ ngày 01/02/2016 đến ngày 15/06/2016 với dữ liệu quan trắc thuộc tỉnh Đồng Nai. Đề tài thực hiện nghiên cứu về WebGIS dựa trên công nghệ SVG, sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu PosrgreSQL. Đề tài tiến hành phân tích, thiết kết, xây dựng CSDL và xây dựng trang WebGIS cung cấp thông tin về chất lượng nước.

Kết quả thu được:

- Hoàn thành được việc phân tích thiết kế CSDL chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

- Hoàn thành được việc thiết kế các chức năng cũng như giao diện trang WebGIS, hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin về chất lượng nước năm 2015.

- Xây dựng thành công WebGIS với các chức năng hiển thị và tìm kiếm thông tin chất lượng nước tại các trạm quan trắc nước mặt trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai, các biểu đồ biến đổi chất lượng nước qua các tháng trong năm. Hỗ trợ việc quản lý tình hình chất lượng nước trong tương lai.

Nội dung:

1 MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

1.2 Mục tiêu đề tài

1.2.1 Mục tiêu chung

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

1.3 Giới hạn và phạm vi đề tài

2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1 Tổng quan khu vực nghiên cứu tỉnh Đồng Nai

2.1.1 Vị trí địa lý

2.1.2 Điều kiện tự nhiên

 1. Địa hình
 2. Thủy văn
 3. Thổ nhưỡng

2.1.3 Kinh tế

 1. Công nghiệp
 2. Nông nghiệp
 3. Ngư nghiệp

2.2 Tổng quan kiến thức

2.2.1 WebGIS

 1. Khái niệm WebGIS
 2. Cấu trúc WebGIS
 3. Tiềm năng của WebGIS
 4. Các phương thức phát triển của WebGIS

2.2.2 Công nghệ SVG

 1. Tổng quan về SVG
 2. Đặc điểm SVG
 3. Các ứng dụng của SVG

2.2.3 Ngôn ngữ lập trình PHP

2.2.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

2.2.5 Các ngôn ngữ bổ trợ

 1. HTML
 2. CSSc. Javarscript
 3. Công nghệ Ajax

2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới ứng dụng WebGIS

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Phân tích, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu

3.1.1 Phân tích, thiết kế dữ liệu

3.1.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu

3.2 Xác định chức năng WebGIS

3.2.1 Chức năng phân quyền truy cập

3.2.2 Chức năng truy vấn dữ liệu

3.2.2 Chức năng hiển thị dữ liệu

3.2.3 Mô tả hoạt động

3.3 Thiết kế giao diện

3.3.1 Giao diện người dùng

3.3.2 Giao diện tổng quát người quản lý

 1. Giao diện thêm mới điểm quan trắc
 2. Giao diện xóa, sửa điểm quan trắc
 3. Giao diện thêm mới thông tin quan trắc
 4. Giao diện sửa xóa thông tin quan trắc

3.4 Xây dựng trang web

4 KẾT QUẢ

4.1 Giao diện cho người dùng

4.1.1 Giao diện trang chủ

4.1.2 Giao diện trang giới thiệu

4.1.3 Giao diện trang hướng dẫn

4.2 Giao diện cho người quản lý

4.2.1 Giao diện đăng nhập

4.2.2 Giao diện trang quản lý thêm mới

4.2.3 Giao diện trang quản lý

5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trang web demo: http://test.hcmuaf.edu.vn/gis/thanhsam/

Xem thêm tại: [sociallocker id="2256"]https://drive.google.com/file/d/1hGXOKPh7BtQwX05Dhh7iquHzzZUPs2X4/view[/sociallocker]

Coi nguyên bài viết ở :
Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai

19 thg 3, 2018

Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat để khảo sát nhiệt độ bề mặt quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Tác giả: Huỳnh Tấn Phát

Nguồn: Huỳnh Tấn Phát - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat để khảo sát nhiệt độ bề mặt quận Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh” đã được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 10/03/2016 đến ngày 01/06/2016 với dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM+ và Landsat8.

Đề tài thực hiện nghiên cứu về nhiệt độ của quận Thủ Đức và thực phủ, và mói liên hệ của thực phủ và nhiệt độ.

Đề tài đã đạt được kết quả cụ thể:

Xây dựng bản đồ nhiệt độ quận Thủ Đức năm 1999, 2016.

Xây dựng bản đồ thực phủ quận Thủ Đức năm 1999, 2016.

Đánh giá sự thay đổi nhiệt độ qua các mốc thời gian 1999, 2016.

Nội dung: 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài1.2. Mục tiêu của đề tài

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

 1. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU

2.1. Đặc điểm tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

2.1.2. Khí hậu

2.1.2.1. Nhiệt độ

2.1.2.2. Lượng mưa

2.1.2.3. Độ ẩm

2.1.2.4. Lượng bốc hơi

2.1.2.5. Nắng

2.2. Hệ thống sông ngòi

 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1. Khái niệm viễn thám và nguyên lý hoạt động

3.1.1. Khái niệm

3.1.3. Đặc tính phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên

3.1.4. Viễn thám hồng ngoại nhiệt

3.1.4.1. Khái niệm

3.1.4.2. Nguyên lý bức xạ nhiệt của vật chất

3.1.4.3. Các ảnh hưởng của khí quyển tới việc quét tạo ảnh hồng ngoại

3.1.4.4. Phương pháp thu và đặc điểm ảnh hồng ngoại nhiệt

3.1.5. Lớp phủ mặt đất

3.1.5.1. Lớp phủ mặt đất (Lớp thực phủ - Land cover

3.1.5.2. Phân loại lớp phủ mặt đất

3.1.6. Giải đoán, phân tích dữ liệu viễn thám

3.1.6.1. Giải đoán và trắc địa ảnh

3.1.6.2. Tiền xử lý ảnh số

3.1.6.3. Tăng cường chất lượng ảnh và trích xuất đối tượng

3.1.5.4. Phân loại ảnh

3.2. Giới thiệu ảnh vệ tinh Landsat7 ETM+ và Landsat8

3.2.1. Giới thiệu về ảnh Landsat 7

3.2.2. Giới thiệu về ảnh Landsat 8

3.2.3. Thông số Landsat7 ETM+ và Landsat8

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Tiến trình nghiên cứu

4.2. Thu thập dữ liệu

4.3. Khảo sát thực địa

4.4. Cắt ảnh, tăng cường độ phân giải

4.5 Giải đoán ảnh

4.6. Các tổ hợp kênh phục vụ việc giải đoán

4.7. Phương pháp xử lý nhiệt độ bề mặt ảnh Landsat

4.7.1. Dữ liệu

4.7.2. Phương pháp xử lý nhiệt

4.8. Phương pháp phân loại thực phủ

4.9. Đánh giá độ chính xác sau phân loại

5 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phân tích kết quả nhiệt độ bề mặt quận Thủ Đức

5.1.1. Kết quả bản đồ nhiệt độ bề mặt

5.1.2. Nhiệt độ trên ảnh

5.1.3. Sai sót trên ảnh

5.1.4 Nhận xét

5.2. Phân tích kết quả phân loại thực phủ

5.2.1 Kết quả bản đồ phân loại thực phủ

5.3. So sánh tương quan giữa thực phủ và nhiệt độ bề mặt

 1. KẾT LUẬN

  Xem thêm tại: [sociallocker id="2256"]https://drive.google.com/file/d/1oH56zIKDx7Li9A4BqOPUER6mF95kNAYm/view[/sociallocker]

Xem nguyên bài viết tại :
Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat để khảo sát nhiệt độ bề mặt quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

18 thg 3, 2018

: So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre

Tác giả: Đoàn Thị Kim Phụng

Nguồn: Đoàn Thị Kim Phụng - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “ So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre” được thực hiện trong khoảng thời gian tháng 3/2016 đến tháng 5/2016. Trong nghiên cứu này, đã sử dụng đến hai phương pháp đó là phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc. Với mục tiêu là thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre và so sánh hai phương pháp với nhau. Từ có có thể thể thấy được như sau: Phương pháp hạn chế lớn nhất là sẽ gán mức độ thích nghi tổng hợp để cho ra được kết quả thích nghi. Còn phương pháp phân tích thứ bậc thì là xác định trọng số và từ trọng số đó tiến hành xác định các mức thích nghi. Từ hai cách xác định trên sẽ thành lập ra được bản đồ thích nghi tự nhiên. Và cho ra kết quả như sau:

- Phương pháp hạn chế lớn nhất thì xét trên 2 lớp đó là: lớp và lớp phụ

+ Đối với lớp chỉ có 2 mức thích nghi: thích nghi kém (S3) và không thích nghi (N). Diện tích khu vực không thích nghi (N) cao chiếm khoảng 70% diện tích toàn tỉnh, còn lại là diện tích thích nghi kém

+ Đối với lớp phụ : Ở mức thích nghi kém (S3) có thể thấy giữa yếu tố thổ nhưỡng và khí hậu. Có thể thấy yếu tố khí hậu là yếu tố hạn chế lớn nhất so với thổ nhưỡng có diện tích chiếm khoảng 28% so với diện tích toàn tỉnh. Ở mức không thích nghi (N) thì loại đất là yếu tố hạn chế lớn nhất chiếm 71,25%, diện tích còn lại là yếu tố thành phần cơ giới.

Phương pháp phân tích thứ bậc thì kết quả cho ra các mức thích nghi như: thích nghi cao (S1), thích nghi trung bình (S2) và thích nghi kém (S3).

+ Khu vực nghiên cứu có các mức thích nghi như: thích nghi cao (S1), thích nghi trung bình (S2) và thích nghi kém (S3).

+ Trong đó khu vực thích nghi cao (S1) có diện tích lớn nhất chiếm khoảng 28%, (S2) chiếm khoảng 2% và S3 chiếm gần 70% diện tích toàn tỉnh.

So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giáthích nghi tự nhiên cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả cho thấy có sự khác biệt nhau về mặt đánh giá giữa hai phương pháp.

+ Ở phương pháp hạn chế lớn nhất thì có mức thích nghi đó là: S3, N còn đối với phương pháp phân tích thứ bậc thì có các mức thích nghi như: S1, S2, S3.

+ Mức thích nghi N của phương pháp hạn chế lớn nhất tăng lên mức thích S3 của phương pháp phân tích thứ bậc có diện tích lớn nhất chiếm gần 70% diện tích toàn tỉnh. Mức thích nghi N tăng lên S2 chiếm gần 2%. Mức thích nghi S3 tăng lên S1 chiếm khoảng 28%. Mức thích nghi S3 tăng lên S2 có diện tích ít nhất chiếm gần 1% diện tích toàn tỉnh.

Nội dung:

1.MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

 1. Mục tiêu và giới hạn đề tài

2.1. Mục tiêu đề tài

2.2. Giới hạn đề tài

2: TỔNG QUAN

2.1 Tổng quan về cây bưởi da xanh

2.1.1. Xuất xứ và đặc tính

2.1.2. Yêu cầu sinh thái

2.1.3. Lợi ích kinh tế- xã hội

2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu

2.2.1. Điều kiện tự nhiên

2.2.1.1 Vị trí địa lý

2.2.1.2. Địa hình

2.2.1.3. Khí hậu

2.2.1.4. Tài nguyên đất

2.2.2. Tình hình phát triển bưởi da xanh

2.2.2.1. Kinh tế

2.2.2.2. Xã hội

2.3. Tổng quan cơ sở lý thuyết

2.3.1.Phương pháp xác định hạng thích hợp đất đai

2.3.2. Phương pháp hạn chế lớn nhất

2.3.2.1. Khái niệm đánh giá thích nghi tự nhiên

2.3.2.2. Đánh giá thích nghi tự nhiên theo phương pháp hạn chế lớn nhất

2.3.3. Phương pháp phân tích thứ bậc

2.3.3.1. Khái niệm

2.3.3.2. Các bước thực hiện

2.4. Các công trình nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai

3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu thu thập

3.2. Sơ đồ thực hiện

 1. KẾT QUẢ THẢO LUẬN

4.1. Xây dựng bảng yêu cầu sinh thái đối với cây bưởi da xanh

4.2. Xây dựng các bản đồ đơn tính

4.2.1. Thổ nhưỡng

4.2.2. Khí hậu

4.3. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

4.4. Đánh giá dựa vào phương pháp hạn chế lớn nhất

4.4.1. Gán mức thích nghi tổng hợp

4.4.2. Thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh

4.5. Đánh giá dựa vào phương pháp phân tích thứ bậc

4.5.1. Thiết lập cấu trúc thứ bậc

4.5.2. Xây dựng ma trận so sánh cặp

4.5.3. Xác định trọng số và tỷ số nhất quán (CR)

4.5.4. Chuẩn hoá điểm số thích nghi

4.5.5. Tính chỉ số thích nghi và thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên

4.6. So sánh thích nghi tự nhiên theo phương pháp hạn chế lớn nhất và phương pháp phân tích thứ bậc

5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Tác giả: Đoàn Thị Kim Phụng

Nguồn: Đoàn Thị Kim Phụng - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “ So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre” được thực hiện trong khoảng thời gian tháng 3/2016 đến tháng 5/2016. Trong nghiên cứu này, đã sử dụng đến hai phương pháp đó là phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc. Với mục tiêu là thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre và so sánh hai phương pháp với nhau. Từ có có thể thể thấy được như sau: Phương pháp hạn chế lớn nhất là sẽ gán mức độ thích nghi tổng hợp để cho ra được kết quả thích nghi. Còn phương pháp phân tích thứ bậc thì là xác định trọng số và từ trọng số đó tiến hành xác định các mức thích nghi. Từ hai cách xác định trên sẽ thành lập ra được bản đồ thích nghi tự nhiên. Và cho ra kết quả như sau:

- Phương pháp hạn chế lớn nhất thì xét trên 2 lớp đó là: lớp và lớp phụ

+ Đối với lớp chỉ có 2 mức thích nghi: thích nghi kém (S3) và không thích nghi (N). Diện tích khu vực không thích nghi (N) cao chiếm khoảng 70% diện tích toàn tỉnh, còn lại là diện tích thích nghi kém

+ Đối với lớp phụ : Ở mức thích nghi kém (S3) có thể thấy giữa yếu tố thổ nhưỡng và khí hậu. Có thể thấy yếu tố khí hậu là yếu tố hạn chế lớn nhất so với thổ nhưỡng có diện tích chiếm khoảng 28% so với diện tích toàn tỉnh. Ở mức không thích nghi (N) thì loại đất là yếu tố hạn chế lớn nhất chiếm 71,25%, diện tích còn lại là yếu tố thành phần cơ giới.

Phương pháp phân tích thứ bậc thì kết quả cho ra các mức thích nghi như: thích nghi cao (S1), thích nghi trung bình (S2) và thích nghi kém (S3).

+ Khu vực nghiên cứu có các mức thích nghi như: thích nghi cao (S1), thích nghi trung bình (S2) và thích nghi kém (S3).

+ Trong đó khu vực thích nghi cao (S1) có diện tích lớn nhất chiếm khoảng 28%, (S2) chiếm khoảng 2% và S3 chiếm gần 70% diện tích toàn tỉnh.

So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giáthích nghi tự nhiên cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả cho thấy có sự khác biệt nhau về mặt đánh giá giữa hai phương pháp.

+ Ở phương pháp hạn chế lớn nhất thì có mức thích nghi đó là: S3, N còn đối với phương pháp phân tích thứ bậc thì có các mức thích nghi như: S1, S2, S3.

+ Mức thích nghi N của phương pháp hạn chế lớn nhất tăng lên mức thích S3 của phương pháp phân tích thứ bậc có diện tích lớn nhất chiếm gần 70% diện tích toàn tỉnh. Mức thích nghi N tăng lên S2 chiếm gần 2%. Mức thích nghi S3 tăng lên S1 chiếm khoảng 28%. Mức thích nghi S3 tăng lên S2 có diện tích ít nhất chiếm gần 1% diện tích toàn tỉnh.

Nội dung:

1.MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

 1. Mục tiêu và giới hạn đề tài

2.1. Mục tiêu đề tài

2.2. Giới hạn đề tài

2: TỔNG QUAN

2.1 Tổng quan về cây bưởi da xanh

2.1.1. Xuất xứ và đặc tính

2.1.2. Yêu cầu sinh thái

2.1.3. Lợi ích kinh tế- xã hội

2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu

2.2.1. Điều kiện tự nhiên

2.2.1.1 Vị trí địa lý

2.2.1.2. Địa hình

2.2.1.3. Khí hậu

2.2.1.4. Tài nguyên đất

2.2.2. Tình hình phát triển bưởi da xanh

2.2.2.1. Kinh tế

2.2.2.2. Xã hội

2.3. Tổng quan cơ sở lý thuyết

2.3.1.Phương pháp xác định hạng thích hợp đất đai

2.3.2. Phương pháp hạn chế lớn nhất

2.3.2.1. Khái niệm đánh giá thích nghi tự nhiên

2.3.2.2. Đánh giá thích nghi tự nhiên theo phương pháp hạn chế lớn nhất

2.3.3. Phương pháp phân tích thứ bậc

2.3.3.1. Khái niệm

2.3.3.2. Các bước thực hiện

2.4. Các công trình nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai

3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu thu thập

3.2. Sơ đồ thực hiện

 1. KẾT QUẢ THẢO LUẬN

4.1. Xây dựng bảng yêu cầu sinh thái đối với cây bưởi da xanh

4.2. Xây dựng các bản đồ đơn tính

4.2.1. Thổ nhưỡng

4.2.2. Khí hậu

4.3. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

4.4. Đánh giá dựa vào phương pháp hạn chế lớn nhất

4.4.1. Gán mức thích nghi tổng hợp

4.4.2. Thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh

4.5. Đánh giá dựa vào phương pháp phân tích thứ bậc

4.5.1. Thiết lập cấu trúc thứ bậc

4.5.2. Xây dựng ma trận so sánh cặp

4.5.3. Xác định trọng số và tỷ số nhất quán (CR)

4.5.4. Chuẩn hoá điểm số thích nghi

4.5.5. Tính chỉ số thích nghi và thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên

4.6. So sánh thích nghi tự nhiên theo phương pháp hạn chế lớn nhất và phương pháp phân tích thứ bậc

5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Tác giả: Đoàn Thị Kim Phụng

Nguồn: Đoàn Thị Kim Phụng - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “ So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre” được thực hiện trong khoảng thời gian tháng 3/2016 đến tháng 5/2016. Trong nghiên cứu này, đã sử dụng đến hai phương pháp đó là phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc. Với mục tiêu là thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre và so sánh hai phương pháp với nhau. Từ có có thể thể thấy được như sau: Phương pháp hạn chế lớn nhất là sẽ gán mức độ thích nghi tổng hợp để cho ra được kết quả thích nghi. Còn phương pháp phân tích thứ bậc thì là xác định trọng số và từ trọng số đó tiến hành xác định các mức thích nghi. Từ hai cách xác định trên sẽ thành lập ra được bản đồ thích nghi tự nhiên. Và cho ra kết quả như sau:

- Phương pháp hạn chế lớn nhất thì xét trên 2 lớp đó là: lớp và lớp phụ

+ Đối với lớp chỉ có 2 mức thích nghi: thích nghi kém (S3) và không thích nghi (N). Diện tích khu vực không thích nghi (N) cao chiếm khoảng 70% diện tích toàn tỉnh, còn lại là diện tích thích nghi kém

+ Đối với lớp phụ : Ở mức thích nghi kém (S3) có thể thấy giữa yếu tố thổ nhưỡng và khí hậu. Có thể thấy yếu tố khí hậu là yếu tố hạn chế lớn nhất so với thổ nhưỡng có diện tích chiếm khoảng 28% so với diện tích toàn tỉnh. Ở mức không thích nghi (N) thì loại đất là yếu tố hạn chế lớn nhất chiếm 71,25%, diện tích còn lại là yếu tố thành phần cơ giới.

Phương pháp phân tích thứ bậc thì kết quả cho ra các mức thích nghi như: thích nghi cao (S1), thích nghi trung bình (S2) và thích nghi kém (S3).

+ Khu vực nghiên cứu có các mức thích nghi như: thích nghi cao (S1), thích nghi trung bình (S2) và thích nghi kém (S3).

+ Trong đó khu vực thích nghi cao (S1) có diện tích lớn nhất chiếm khoảng 28%, (S2) chiếm khoảng 2% và S3 chiếm gần 70% diện tích toàn tỉnh.

So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giáthích nghi tự nhiên cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả cho thấy có sự khác biệt nhau về mặt đánh giá giữa hai phương pháp.

+ Ở phương pháp hạn chế lớn nhất thì có mức thích nghi đó là: S3, N còn đối với phương pháp phân tích thứ bậc thì có các mức thích nghi như: S1, S2, S3.

+ Mức thích nghi N của phương pháp hạn chế lớn nhất tăng lên mức thích S3 của phương pháp phân tích thứ bậc có diện tích lớn nhất chiếm gần 70% diện tích toàn tỉnh. Mức thích nghi N tăng lên S2 chiếm gần 2%. Mức thích nghi S3 tăng lên S1 chiếm khoảng 28%. Mức thích nghi S3 tăng lên S2 có diện tích ít nhất chiếm gần 1% diện tích toàn tỉnh.

Nội dung:

1.MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

 1. Mục tiêu và giới hạn đề tài

2.1. Mục tiêu đề tài

2.2. Giới hạn đề tài

2: TỔNG QUAN

2.1 Tổng quan về cây bưởi da xanh

2.1.1. Xuất xứ và đặc tính

2.1.2. Yêu cầu sinh thái

2.1.3. Lợi ích kinh tế- xã hội

2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu

2.2.1. Điều kiện tự nhiên

2.2.1.1 Vị trí địa lý

2.2.1.2. Địa hình

2.2.1.3. Khí hậu

2.2.1.4. Tài nguyên đất

2.2.2. Tình hình phát triển bưởi da xanh

2.2.2.1. Kinh tế

2.2.2.2. Xã hội

2.3. Tổng quan cơ sở lý thuyết

2.3.1.Phương pháp xác định hạng thích hợp đất đai

2.3.2. Phương pháp hạn chế lớn nhất

2.3.2.1. Khái niệm đánh giá thích nghi tự nhiên

2.3.2.2. Đánh giá thích nghi tự nhiên theo phương pháp hạn chế lớn nhất

2.3.3. Phương pháp phân tích thứ bậc

2.3.3.1. Khái niệm

2.3.3.2. Các bước thực hiện

2.4. Các công trình nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai

3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu thu thập

3.2. Sơ đồ thực hiện

 1. KẾT QUẢ THẢO LUẬN

4.1. Xây dựng bảng yêu cầu sinh thái đối với cây bưởi da xanh

4.2. Xây dựng các bản đồ đơn tính

4.2.1. Thổ nhưỡng

4.2.2. Khí hậu

4.3. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

4.4. Đánh giá dựa vào phương pháp hạn chế lớn nhất

4.4.1. Gán mức thích nghi tổng hợp

4.4.2. Thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh

4.5. Đánh giá dựa vào phương pháp phân tích thứ bậc

4.5.1. Thiết lập cấu trúc thứ bậc

4.5.2. Xây dựng ma trận so sánh cặp

4.5.3. Xác định trọng số và tỷ số nhất quán (CR)

4.5.4. Chuẩn hoá điểm số thích nghi

4.5.5. Tính chỉ số thích nghi và thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên

4.6. So sánh thích nghi tự nhiên theo phương pháp hạn chế lớn nhất và phương pháp phân tích thứ bậc

5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Xem thêm tại: [sociallocker id="2256"]https://drive.google.com/file/d/1R7RoMZawwMHnptSk2J4vax60KZqdaA0y/view[/sociallocker]

Coi thêm tại :
: So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre

17 thg 3, 2018

Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro ngập lụt và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất của tỉnh Đồng Tháp

[sociallocker id="2256"][/sociallocker]Tác giả: Đỗ Thị Khánh Hà

Nguồn: Đỗ Thị Khánh Hà - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu là ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro ngập lụt đối với nông nghiệp và làm cơ sở đề xuất giải pháp bố trí mùa vụ sản xuất thích hợp, giảm thiểu thiệt hại trên vùng ngập lũ sâu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng nghiên cứu là bản đồ GIS ngập lụt và sử dụng đất cho sản xuất nông

nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp lập trình và mô hình hóa.

Kỹ thuật GIS.

Nội dung:

1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

1.1. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ GIS

1.1.1. Lịch sử phát triển công nghệ GIS

1.1.2 Định nghĩa GIS

1.1.3. Thành phần của GIS

1.1.4. Các phương pháp GIS và ứng dụng:

1.1.5. Kết quả ứng dụng GIS trong quản lý lũ trong và ngoài nƣớc

1.1.6. Yêu cầu kỹ thuật xây dựng bản đồ GIS lũ:

1.1.6. Phương pháp mô hình toán thủy lực VRSAP:

1.1.7. Hoàn nguyên mô hình lũ 2000 và 2001

1.2. GIỚI THIỆU TỈNH ĐỒNG THÁP

1.2.1. Điều kiện tự nhiên:

1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội:

1.2.3. Đặc điểm lũ lụt và thiệt hại lũ:

1.2.4. Các biện pháp quản lý lũ:

1.2.5. Những hạn chế trong sử dụng công nghệ GIS quản lý lũ ĐBSCL:

2 PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT SỬ DỤNG VÀ TÀI LIỆU TÍNH TOÁN

2.1. Xây dựng bản đồ rủi ro lũ:

2.1.1. Số liệu cao độ số DEM

2.1.2. Bản đồ mực nuớc lũ:

2.1.3. Tạo bản đồ GIS lũ:

2.1.4. Bản đồ nguy cơ lũ

2.2. Xây dựng bản đồ sử dụng đất

2.2.1. Nguồn số liệu bản đồ sử dụng đất:

2.2.2. Tạo bản đồ GIS sử dụng đất

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. XÂY DỰNG BỘ BẢN ĐỒ NGẬP LŨ:

3.1.1. Bản đồ lũ lịch sử

3.1.2. Bản đồ lũ tần suất 10%

3.1.3. Phân tích rủi ro lũ:

3.2. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO LŨ:

3.2.1. Giải pháp kiểm soát và thoát lũ

3.2.2. Giải pháp thích nghi với lũ

3.2.3. Giải pháp bảo hiểm rủi ro lũ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Xem thêm tại:[sociallocker id="2256"]https://drive.google.com/file/d/1vUC7f36creE1W3z2oDh2vbLV7y4Cl_yS/view[/sociallocker]

Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro ngập lụt và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất của tỉnh Đồng Tháp

14 thg 3, 2018

So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre

Tác giả: Đoàn Thị Kim Phụng

Nguồn: Đoàn Thị Kim Phụng - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “ So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre” được thực hiện trong khoảng thời gian tháng 3/2016 đến tháng 5/2016. Trong nghiên cứu này, đã sử dụng đến hai phương pháp đó là phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc. Với mục tiêu là thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre và so sánh hai phương pháp với nhau. Từ có có thể thể thấy được như sau: Phương pháp hạn chế lớn nhất là sẽ gán mức độ thích nghi tổng hợp để cho ra được kết quả thích nghi. Còn phương pháp phân tích thứ bậc thì là xác định trọng số và từ trọng số đó tiến hành xác định các mức thích nghi. Từ hai cách xác định trên sẽ thành lập ra được bản đồ thích nghi tự nhiên. Và cho ra kết quả như sau:

- Phương pháp hạn chế lớn nhất thì xét trên 2 lớp đó là: lớp và lớp phụ

+ Đối với lớp chỉ có 2 mức thích nghi: thích nghi kém (S3) và không thích nghi (N). Diện tích khu vực không thích nghi (N) cao chiếm khoảng 70% diện tích toàn tỉnh, còn lại là diện tích thích nghi kém

+ Đối với lớp phụ : Ở mức thích nghi kém (S3) có thể thấy giữa yếu tố thổ nhưỡng và khí hậu. Có thể thấy yếu tố khí hậu là yếu tố hạn chế lớn nhất so với thổ nhưỡng có diện tích chiếm khoảng 28% so với diện tích toàn tỉnh. Ở mức không thích nghi (N) thì loại đất là yếu tố hạn chế lớn nhất chiếm 71,25%, diện tích còn lại là yếu tố thành phần cơ giới.

Phương pháp phân tích thứ bậc thì kết quả cho ra các mức thích nghi như: thích nghi cao (S1), thích nghi trung bình (S2) và thích nghi kém (S3).

+ Khu vực nghiên cứu có các mức thích nghi như: thích nghi cao (S1), thích nghi trung bình (S2) và thích nghi kém (S3).

+ Trong đó khu vực thích nghi cao (S1) có diện tích lớn nhất chiếm khoảng 28%, (S2) chiếm khoảng 2% và S3 chiếm gần 70% diện tích toàn tỉnh.

So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giáthích nghi tự nhiên cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả cho thấy có sự khác biệt nhau về mặt đánh giá giữa hai phương pháp.

+ Ở phương pháp hạn chế lớn nhất thì có mức thích nghi đó là: S3, N còn đối với phương pháp phân tích thứ bậc thì có các mức thích nghi như: S1, S2, S3.

+ Mức thích nghi N của phương pháp hạn chế lớn nhất tăng lên mức thích S3 của phương pháp phân tích thứ bậc có diện tích lớn nhất chiếm gần 70% diện tích toàn tỉnh. Mức thích nghi N tăng lên S2 chiếm gần 2%. Mức thích nghi S3 tăng lên S1 chiếm khoảng 28%. Mức thích nghi S3 tăng lên S2 có diện tích ít nhất chiếm gần 1% diện tích toàn tỉnh.

Nội dung:

1.MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

 1. Mục tiêu và giới hạn đề tài

2.1. Mục tiêu đề tài

2.2. Giới hạn đề tài

2: TỔNG QUAN

2.1 Tổng quan về cây bưởi da xanh

2.1.1. Xuất xứ và đặc tính

2.1.2. Yêu cầu sinh thái

2.1.3. Lợi ích kinh tế- xã hội

2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu

2.2.1. Điều kiện tự nhiên

2.2.1.1 Vị trí địa lý

2.2.1.2. Địa hình

2.2.1.3. Khí hậu

2.2.1.4. Tài nguyên đất

2.2.2. Tình hình phát triển bưởi da xanh

2.2.2.1. Kinh tế

2.2.2.2. Xã hội

2.3. Tổng quan cơ sở lý thuyết

2.3.1.Phương pháp xác định hạng thích hợp đất đai

2.3.2. Phương pháp hạn chế lớn nhất

2.3.2.1. Khái niệm đánh giá thích nghi tự nhiên

2.3.2.2. Đánh giá thích nghi tự nhiên theo phương pháp hạn chế lớn nhất

2.3.3. Phương pháp phân tích thứ bậc

2.3.3.1. Khái niệm

2.3.3.2. Các bước thực hiện

2.4. Các công trình nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai

3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu thu thập

3.2. Sơ đồ thực hiện

 1. KẾT QUẢ THẢO LUẬN

4.1. Xây dựng bảng yêu cầu sinh thái đối với cây bưởi da xanh

4.2. Xây dựng các bản đồ đơn tính

4.2.1. Thổ nhưỡng

4.2.2. Khí hậu

4.3. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

4.4. Đánh giá dựa vào phương pháp hạn chế lớn nhất

4.4.1. Gán mức thích nghi tổng hợp

4.4.2. Thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh

4.5. Đánh giá dựa vào phương pháp phân tích thứ bậc

4.5.1. Thiết lập cấu trúc thứ bậc

4.5.2. Xây dựng ma trận so sánh cặp

4.5.3. Xác định trọng số và tỷ số nhất quán (CR)

4.5.4. Chuẩn hoá điểm số thích nghi

4.5.5. Tính chỉ số thích nghi và thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên

4.6. So sánh thích nghi tự nhiên theo phương pháp hạn chế lớn nhất và phương pháp phân tích thứ bậc

 1. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

  Xem thêm tại: [sociallocker id="2256"]https://drive.google.com/file/d/1R7RoMZawwMHnptSk2J4vax60KZqdaA0y/view [/sociallocker]

Tham khảo bài gốc ở :
So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre

13 thg 3, 2018

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá diễn biến lưu lượng dòng chảy tại lưu vực sông Bé

Tác giả: Nguyễn Quốc Hải An

Nguồn: Nguyễn Quốc Hải An - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Tiểu luận tốt nghiệp “ Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá diễn biến lưu lượng dòng chảy tại lưu vực Sông Bé ” được thực hiện trong khoảng thời gian từ 10/3/2016 đến 10/5/2016. Phương pháp tiếp cận đề tài là sử dụng mô hình SWAT của trung tâm phục vụ nghiên cứu nông nghiệp thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ được tích hợp với công nghệ GIS để đánh giá lưu lượng dòng chảy mặt tại lưu vực sông Bé. Theo đó :

Công nghệ GIS sử dụng phần mềm Arcmap 10.2.2 để xử lý, biên tập dữ liệu, thành lập bản đồ làm cơ sở tiền đề cho các bước chạy mô hình SWAT. Dữ liệu cần thiết để phục vụ nghiên cứu trong mô hình SWAT được thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Dữ liệu DEM được lấy từ dữ liệu ASTER GDEM của METI/NASA, với độ phân giải không gian 30 m, sử dụng để phân chia lưu vực. Bản đồ sử dụng đất và bản đồ thổ nhưỡng năm 2000 được cung cấp bởi Phòng Quy Hoạch Vùng Đông Nam Bộ và Phụ cận thuộc Viện Quy Hoạch Thủy Lợi Miền Nam sau khi biên tập được sử dụng để phân tích đơn vị thủy văn. Dữ liệu thời tiết tại 2 trạm (Đồng Phú, Phước Long) bao gồm dữ liệu lượng mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, tốc độ gió, bức xạ Mặt Trời được cung cấp bởi Phòng Quy Hoạch Vùng Đông Nam Bộ và Phụ cận và Dự án Quan trắc Lượng Mưa Toàn cầu thuộc Chương trình Nghiên cứu Khí hậu Toàn cầu. Dữ liệu thủy văn bao gồm 8 trạm ( Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Nho, Chơn Thành, Đồng Phú, Lộc Ninh, Phước Hòa, Phước Long ) do Phòng Quy Hoạch Vùng Đông Nam Bộ và Phụ cận cung cấp. Trước khi chạy mô hình SWAT, tất cả các số liệu được biên tập đúng với định dạng của SWAT.

Nghiên cứu đã mô phỏng diễn biến lưu lượng dòng chảy trên lưu vực thời kì 1980 – 1994 trong SWAT với kết quả thu được khá tốt khi đối chiếu với số liệu thực đo trong cùng giai đoạn tại 2 vị trí quan trắc là Phước Long và Phước Hòa trên lưu vực sông Bé, thể hiện qua hệ số xác định (R2), chỉ số hiệu quả Nash – Sutcliffe Efficiency (NSI).

Trong đó tại vị trí trạm quan trắc Phước Long cho kết quả rất tốt với chỉ số R2 là 0.786 còn với trạm Phước Hòa thì kết quả 0.847. Các chỉ số NSI cũng phản ánh được quá trình mô phỏng khá tốt 0.771 tại Phước Long và 0.738 tại Phước Hòa. Đề tài đã một lần nữa khẳng định tính ưu việt trong việc sử dụng mô hình SWAT để đánh giá lưu lượng dòng chảy trên lưu vực sông Bé, là phương pháp tiếp cận có độ chính xác khá tốt đem lại hiệu quả cao. Việc đánh giá lưu lượng dòng chảy sẽ giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn cụ thể và chi tiết hơn về tình hình tài nguyên nước trên lưu vực. Qua đó đưa ra những giải pháp hạn chế và quy hoạch sử dụng nguồn nước hiệu quả, đem lại phúc lợi cho xã hội , phát triển kinh tế cho vùng và đất nước.

Nội dung:

 1. MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung

1.2.2 Mục tiêu cụ thể.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu.

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

1.4.1 Ý nghĩa khoa học.

1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn

 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu về lưu lượng dòng chảy

2.1.1 Khái niệm lưu lượng dòng chảy

2.1.2 Tổng lượng dòng chảy.

2.1.3 Độ sâu dòng chảy

2.1.4 Mô đun dòng chảy.

2.1.5 Hệ số dòng chảy

2.2 Hệ thống thông tin địa lý (GIS )

2.2.1 Sơ lược về hệ thống thông tin địa lý (GIS)

2.2.2 Định nghĩa hệ thống thông tin địa lý (GIS

2.2.3 Thành phần GIS

2.2.4 Chức năng GIS

2.3 Mô hình đánh giá đất và nước (SWAT)

2.3.1 Tổng quan mô hình SWAT

2.3.2 Nguyên lý mô phỏng mô hình SWAT.

2.3.3 Nguyên lý mô phỏng dòng chảy.

2.4 Tình hình nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam

2.4.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới

2.4.2 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam

 1. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU

3.1 Vị trí địa lý khu vực nghiên cứu

3.2 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu

3.2.1 Địa hình.

3.2.2 Sông ngòi

3.2.3 Khí hậu

3.2.4 Thủy văn

3.3 Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu

3.3.1 Tình hình phát triển xã hội

3.3.2 Tình hình phát triển kinh tế

3.4 Tình hình quy hoạch thủy lợi trên lưu vực

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1 Tiến trình thực hiện

4.2 Thu thập, xử lý dữ liệu.

4.2.1 Cấu trúc tổng quát của tập tin dữ liệu đầu vào và đầu ra của SWAT

4.2.2 Cấu trúc dữ liệu đầu vào

4.2.3 Thu thập dữ liệu lưu lượng dòng chảy thực đo.

4.2.4 Xử lý dữ liệu đầu vào theo định dạng của SWAT

4.3 Tiến trình chạy mô hình SWAT

4.3.1 Phân chia lưu vực

4.3.2 Phân tích đơn vị thủy văn

4.3.3 Nhập dữ liệu thời tiết

4.3.4 Chạy mô hình SWAT

4.3.4 Đánh giá mô hình

 1. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT

5.1 Đánh giá độ chính xác của kết quả mô phỏng LLDC ( 1980-1994)

5.2 Đánh giá diễn biến lưu lượng dòng chảy.

 1. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/164i0wy1Vm2bRchktGrRRkXNVDVWzn_Xe/view

Coi bài nguyên văn tại :
Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá diễn biến lưu lượng dòng chảy tại lưu vực sông Bé

Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sửu dụng đất tại Thành phố Bến Tre – Tỉnh Bến Tre

Tác giả : Huỳnh Thanh Trúc

Nguồn: Huỳnh Thanh Trúc - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre” đã đƣợc thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 10/03/2016 đến ngày 01/06/2016 với dữ liệu quy hoạch sử dụng đất và dữ liệu địa chính tại thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre.

Đề tài thực hiện nghiên cứu về WebGIS trên nền tảng công nghệ SVG, sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, CSS, JavaScript, HTML, hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgresSQL. Đề tài tiến hành thu thập, phân tích, thiết kế CSDL, thiết kế trang Web và xây dựng trang WebGIS cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất và thông tin thửa đất.

Đề tài đã đạt được kết quả cụ thể:

 • Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Bến Tre trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgresSQL/PostGIS.
 • Hoàn thành việc thiết kế chức năng và thiết kế giao diện trang WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất đến từng thửa đất.
 • Xây dựng thành công trang WebGIS với các chức năng hiển thị thông tin hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, tìm kiếm thông tin thửa đất, nhận diện thửa đất trên bản đồ, truy xuất thông tin quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến từng thửa đất, tương tác với bản đồ (xem toàn màn hình, phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển), hiển thị bản đồ theo tuỳ chọn. Hỗ trợ quản lý nhƣ cập nhật, thêm, xoá, sửa dữ liệu.

Nội dung:

 1. MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

 1. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU

2.1. Vị trí địa lý

2.2. Điều kiện tự nhiên

2.2.1. Địa hình

2.2.2. Khí hậu

2.2.3. Thuỷ văn

2.2.3.1. Đặc điểm sông ngòi

2.2.3.2. Lưu lượng dòng chảy

2.2.4. Thổ nhưỡng

2.3. Đặc điểm kinh kinh tế - xã hội

2.3.1. Về kinh tế

2.3.2. Về xã hội

2.4. Hiện trạng sử dụng đất, định hướng sử dụng đất trong tƣơng lai

2.4.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2015

2.4.2. Định hướng sử dụng đất trong tương lai

2.4.2.1. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

2.4.2.2. Định hướng phát triển không gian của thành phố Bến Tre

 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1. Tổng quan về sử dụng đất

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Hệ thống phân loại sử dụng đất

3.2. Tổng quan về WebGIS

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Kiến trúc và nguyên lý hoạt động

3.2.2.1. Kiến trúc

3.2.2.2. Nguyên lý hoạt động

3.2.3. Tiềm năng của WebGIS

3.2.4. Các công nghệ có liên quan đến WebGIS

3.2.4.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS

3.2.4.2. Công nghệ SVG3.

2.4.3. Ngôn ngữ lập trình PHP

3.2.4.4. HTML

3.2.4.5. CSS 3.2.4.6. JavaScript3.

2.4.7. Ajax

3.3. Tổng quan về tình hình nghiên cứu

3.3.1. Trên thế giới

3.3.2. Ở Việt Nam

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Tiến độ thực hiện

4.2. Thu thập và xử lý dữ liệu

4.2.1. Dữ liệu thu thập

4.2.2. Xử lý dữ liệu

4.2.2.1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

4.2.2.2. Bản đồ địa chính

4.2.2.3. Dữ liệu tổng hợp bản đồ sử dụng đất năm 2015 và năm 2020

4.3. Phân tích hệ thống và xây dựng CSDL

4.3.1. Phân tích hệ thống

4.3.2. Xây dựng CSDL

4.3.3. Mô tả cấu trúc các bảng dữ liệu

4.4. Thiết kế trang web

4.4.1. Thiết kế chức năng

4.4.1.1. Chức năng cho ngƣời quản trị

4.4.1.2. Chức năng cho ngƣời dùng

4.4.2. Thiết kế giao diện

4.4.2.1. Thiết kế giao diện người dùng

4.4.2.2. Thiết kế giao diện người quản trị

4.5. Xây dựng trang WebGIS

4.5.1. Sơ đồ tổ chức trang web

4.5.2. Mô tả sơ đồ tổ chức trang web

 1. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN

5.1. Kết quả

5.2. Giao diện trang Web cho ngƣời dùng

5.2.1. Giao diện trang chủ

5.2.2.1. Giao diện chức năng hiển thị bản đồ

5.2.1.2. Giao diện chức năng tìm kiếm

5.2.2. Giao diện trang giới thiệu

5.2.3. Giao diện trang phản hồi

5.3. Giao diện trang web cho ngƣời quản lý

5.3.1. Giao diện đăng nhập

5.2.2. Giao diện trang quản lý thêm mới điểm

5.2.3. Giao diện trang quản lý cập nhật thông tin

 1. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trang web demo: http://test.hcmuaf.edu.vn/thanhtruc/

Xem thêm tại:

[sociallocker id="2256"]https://drive.google.com/file/d/1xGBU_7Mpq6kSwX7kJXsSyBDej22l0EmA/view[/sociallocker]

Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sửu dụng đất tại Thành phố Bến Tre – Tỉnh Bến Tre

21 thg 2, 2018

xây dựng công cụ quản lý dữ liệu môi trường vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong nằm ở huyện Vạn Ninh và huyện Ninh Hòa cách thành phố Nha Trang chừng 80 km về hướng Bắc. Vân phong có khí hậu tương đối ôn hòa, cảnh quan môi trường đẹp, là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, là nơi có điều kiện lý tưởng để phát triển kinh tế thủy sản,... Việc phát triển tất yếu sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực đến môi trường nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Hiện nay, các số liệu, thông tin liên quan đến quy hoạch và quản lý môi trường trong lưu vực do nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau quản lý đã gây nhiều khó khăn và tốn kém trong việc sử dụng và cập nhật. Do đó, đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu các yếu tố môi trường và quy hoạch vịnh Vân Phong” sẽ đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đề ra.

1. Đặt vấn đề xây dựng công cụ quản lý dữ liệu môi trường vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong là nơi được Thủ Tướng Chính Phủ Phan Văn Khải ký quyết định phê duyệt “Quy hoạch khu kinh tế Vịnh Vân Phong đến năm 2020” vào ngày 11-03-2005. Ngoài ra Vịnh Vân Phong còn là nơi du lịch nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trong Quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong, huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đây sẽ là Khu kinh tế tổng hợp, trong đó Cảng trung chuyển Container quốc tế giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm du lịch, công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và các ngành kinh tế khác. Có thể xem đây là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế miền Trung nói riêng và Chương trình phát triển kinh tế biển Việt Nam nói chung.

Việc phát triển khu kinh tế tổng hợp nhằm mục đích phát triển kinh tế phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường vùng ven biển. Vì vậy việc quản lý các nhân tố môi trường trở nên quan trọng và cấp bách. Trong bối cảnh thế giới hướng đến một thế giới số, một thế giới công nghệ thông tin thì việc kết hợp giữa môi trường với công nghệ thông tin và công nghệ GIS sẽ giúp giải quyết được bài toán quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên do Vịnh Vân Phong mang lại.

Do vậy việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất gắn kết với công nghệ GIS để quản lý chất lượng môi trường và các dự án kinh tế là rất cần thiết. Hệ thống sẽ đáp ứng việc truy xuất dữ liệu dễ dàng, lưu trữ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo tác động môi trường nhằm quản lý dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

2. Nội dung xây dựng công cụ quản lý dữ liệu môi trường vịnh Vân Phong

Dưới đây là những kết quả chính của phần mềm.

2.1. Xem các thông số về môi trường đất ven Vịnh Vân Phong

2.2. Xem các thông số phân tích địa hóa môi trường đất

2.3. Môi trường nước

Xem thêm tại
[sociallocker id="2256"]http://bit.ly/2FixuUJ

Nguồn: Dương Thị Thúy Nga Bộ môn Tin học Môi trường, Khoa Môi trường Trường Đại học KHTN tp.HCM

Coi thêm ở :
xây dựng công cụ quản lý dữ liệu môi trường vịnh Vân Phong

18 thg 2, 2018

xây dựng webgis quản lý dữ liệu môi trường nước mặt sông Đồng Nai

Lưu vực sông Đồng Nai đang bị khai thác và sử dụng một cách tự do, tùy tiện cho nhiều mục đích. Chính nhu cầu này đã ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng nguồn nước mặt của sông. Làm sao để một người dân có thể biết được chất lượng nước tại khu vực mình đang sống một cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất? Làm sao một nhà nghiên cứu có thể cập nhật hay lấy dữ liệu nhanh nhất khi đang không ở cơ quan để sử dụng? Xuất phát từ nhu cầu này, tác giả cho ra đời một sản phẩm CNTT là WebGIS quản lý dữ liệu Môi trường nước mặt lưu vực sông Đồng Nai. Website được tích hợp GIS, để có khả năng thể hiện được bản đồ hiện trạng ô nhiễm. Không những vậy, người dùng còn có thể sử dụng bản đồ như là một phần mềm ứng dụng với các thao tác đơn giản như phóng to, thu nhỏ, di chuyển và thậm chí là truy vấn trực tiếp. Với công cụ này, người dân có thể xem thông tin tình hình ô nhiễm nước mặt, nhà quản lý giám sát và cập nhật thông tin theo từng quyền hạn của mình.

xây dựng webgis quản lý dữ liệu môi trường nước mặt sông Đồng Nai

WebGIS được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP, MySQL và MapServer.

Màn hình chính

Để xem màn hình chính, người truy cập chỉ cần bấm vào liên kết có tên Trang chủ.

Màn hình trang tiêu chuẩn Việt Nam

Để xem tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường nước mặt, người truy cập chỉ cần bấm vào liên kết Tiêu chuẩn Việt Nam.

Sau khi bấm 1 sẽ hiện ra hình sau:

Màn hình trang bản đồ
Để xem bản đồ, người truy cập bấm vào liên kết Bản đồ ở trang chính.

 • 1- Phóng to bằng cách quét hình vuông trên bản đồ chính hoặc click lên bản đồ chính. Có thể thao tác như vậy ở bản đồ con.
 • 2- Thu nhỏ. Chỉ cần click lên nút này bản đồ sẽ tự thu nhỏ, không cần click lên bản đồ chính.
 • 3- Di chuyển
 • 4- Truy vấn thông tin
 • 5- Bật tắt lớp
 • 6- Vẽ lại bản đồ. Sau khi chọn lớp cần vẽ, người truy cập click vào nút này để bản đồ vẽ lại với các lớp đã chọn.
 • 7- Di chuyển nhanh đến một vùng nào đó trên bản đồ. Các vùng được thiết kế sẵn như sau. Muốn di chuyển chỉ cần click vào vùng muốn đến.
 • 8- Bật/tắt Java
 • 9- Bản đồ con
 • 10- Xem bản đồ ở các độ lớn khác nhau
 • 11- Bản đồ ô nhiễm nước mặt Chọn một liên kết muốn xem và click vào để chọn. Một hình ảnh sẽ hiện ra thể hiện mức độ ô nhiễm nước mặt vào thời gian đó.
 • 12- Bản đồ chính
 • 13- Bảng hiển thị kết quả truy vấn thông tin. Sử dụng cùng với nút truy vấn (số 4). Đối tượng đươc truy vấn sẽ đổi thành màu

Xem thêm tại:

[sociallocker id="2256"]http://bit.ly/2EAW8yD

Nguồn: Dương Thị Thúy Nga Bộ môn Tin học Môi trường, Khoa Môi trường Trường Đại học KHTN tp.HCM

Coi thêm tại :
xây dựng webgis quản lý dữ liệu môi trường nước mặt sông Đồng Nai