17 thg 3, 2018

Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro ngập lụt và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất của tỉnh Đồng Tháp

[sociallocker id="2256"][/sociallocker]Tác giả: Đỗ Thị Khánh Hà

Nguồn: Đỗ Thị Khánh Hà - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:

Mục tiêu nghiên cứu là ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro ngập lụt đối với nông nghiệp và làm cơ sở đề xuất giải pháp bố trí mùa vụ sản xuất thích hợp, giảm thiểu thiệt hại trên vùng ngập lũ sâu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng nghiên cứu là bản đồ GIS ngập lụt và sử dụng đất cho sản xuất nông

nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp lập trình và mô hình hóa.

Kỹ thuật GIS.

Nội dung:

1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

1.1. GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ GIS

1.1.1. Lịch sử phát triển công nghệ GIS

1.1.2 Định nghĩa GIS

1.1.3. Thành phần của GIS

1.1.4. Các phương pháp GIS và ứng dụng:

1.1.5. Kết quả ứng dụng GIS trong quản lý lũ trong và ngoài nƣớc

1.1.6. Yêu cầu kỹ thuật xây dựng bản đồ GIS lũ:

1.1.6. Phương pháp mô hình toán thủy lực VRSAP:

1.1.7. Hoàn nguyên mô hình lũ 2000 và 2001

1.2. GIỚI THIỆU TỈNH ĐỒNG THÁP

1.2.1. Điều kiện tự nhiên:

1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội:

1.2.3. Đặc điểm lũ lụt và thiệt hại lũ:

1.2.4. Các biện pháp quản lý lũ:

1.2.5. Những hạn chế trong sử dụng công nghệ GIS quản lý lũ ĐBSCL:

2 PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT SỬ DỤNG VÀ TÀI LIỆU TÍNH TOÁN

2.1. Xây dựng bản đồ rủi ro lũ:

2.1.1. Số liệu cao độ số DEM

2.1.2. Bản đồ mực nuớc lũ:

2.1.3. Tạo bản đồ GIS lũ:

2.1.4. Bản đồ nguy cơ lũ

2.2. Xây dựng bản đồ sử dụng đất

2.2.1. Nguồn số liệu bản đồ sử dụng đất:

2.2.2. Tạo bản đồ GIS sử dụng đất

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. XÂY DỰNG BỘ BẢN ĐỒ NGẬP LŨ:

3.1.1. Bản đồ lũ lịch sử

3.1.2. Bản đồ lũ tần suất 10%

3.1.3. Phân tích rủi ro lũ:

3.2. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO LŨ:

3.2.1. Giải pháp kiểm soát và thoát lũ

3.2.2. Giải pháp thích nghi với lũ

3.2.3. Giải pháp bảo hiểm rủi ro lũ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Xem thêm tại:[sociallocker id="2256"]https://drive.google.com/file/d/1vUC7f36creE1W3z2oDh2vbLV7y4Cl_yS/view[/sociallocker]

Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro ngập lụt và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất của tỉnh Đồng Tháp

14 thg 3, 2018

So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre

Tác giả: Đoàn Thị Kim Phụng

Nguồn: Đoàn Thị Kim Phụng - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “ So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre” được thực hiện trong khoảng thời gian tháng 3/2016 đến tháng 5/2016. Trong nghiên cứu này, đã sử dụng đến hai phương pháp đó là phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc. Với mục tiêu là thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre và so sánh hai phương pháp với nhau. Từ có có thể thể thấy được như sau: Phương pháp hạn chế lớn nhất là sẽ gán mức độ thích nghi tổng hợp để cho ra được kết quả thích nghi. Còn phương pháp phân tích thứ bậc thì là xác định trọng số và từ trọng số đó tiến hành xác định các mức thích nghi. Từ hai cách xác định trên sẽ thành lập ra được bản đồ thích nghi tự nhiên. Và cho ra kết quả như sau:

- Phương pháp hạn chế lớn nhất thì xét trên 2 lớp đó là: lớp và lớp phụ

+ Đối với lớp chỉ có 2 mức thích nghi: thích nghi kém (S3) và không thích nghi (N). Diện tích khu vực không thích nghi (N) cao chiếm khoảng 70% diện tích toàn tỉnh, còn lại là diện tích thích nghi kém

+ Đối với lớp phụ : Ở mức thích nghi kém (S3) có thể thấy giữa yếu tố thổ nhưỡng và khí hậu. Có thể thấy yếu tố khí hậu là yếu tố hạn chế lớn nhất so với thổ nhưỡng có diện tích chiếm khoảng 28% so với diện tích toàn tỉnh. Ở mức không thích nghi (N) thì loại đất là yếu tố hạn chế lớn nhất chiếm 71,25%, diện tích còn lại là yếu tố thành phần cơ giới.

Phương pháp phân tích thứ bậc thì kết quả cho ra các mức thích nghi như: thích nghi cao (S1), thích nghi trung bình (S2) và thích nghi kém (S3).

+ Khu vực nghiên cứu có các mức thích nghi như: thích nghi cao (S1), thích nghi trung bình (S2) và thích nghi kém (S3).

+ Trong đó khu vực thích nghi cao (S1) có diện tích lớn nhất chiếm khoảng 28%, (S2) chiếm khoảng 2% và S3 chiếm gần 70% diện tích toàn tỉnh.

So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giáthích nghi tự nhiên cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả cho thấy có sự khác biệt nhau về mặt đánh giá giữa hai phương pháp.

+ Ở phương pháp hạn chế lớn nhất thì có mức thích nghi đó là: S3, N còn đối với phương pháp phân tích thứ bậc thì có các mức thích nghi như: S1, S2, S3.

+ Mức thích nghi N của phương pháp hạn chế lớn nhất tăng lên mức thích S3 của phương pháp phân tích thứ bậc có diện tích lớn nhất chiếm gần 70% diện tích toàn tỉnh. Mức thích nghi N tăng lên S2 chiếm gần 2%. Mức thích nghi S3 tăng lên S1 chiếm khoảng 28%. Mức thích nghi S3 tăng lên S2 có diện tích ít nhất chiếm gần 1% diện tích toàn tỉnh.

Nội dung:

1.MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

 1. Mục tiêu và giới hạn đề tài

2.1. Mục tiêu đề tài

2.2. Giới hạn đề tài

2: TỔNG QUAN

2.1 Tổng quan về cây bưởi da xanh

2.1.1. Xuất xứ và đặc tính

2.1.2. Yêu cầu sinh thái

2.1.3. Lợi ích kinh tế- xã hội

2.2. Tổng quan khu vực nghiên cứu

2.2.1. Điều kiện tự nhiên

2.2.1.1 Vị trí địa lý

2.2.1.2. Địa hình

2.2.1.3. Khí hậu

2.2.1.4. Tài nguyên đất

2.2.2. Tình hình phát triển bưởi da xanh

2.2.2.1. Kinh tế

2.2.2.2. Xã hội

2.3. Tổng quan cơ sở lý thuyết

2.3.1.Phương pháp xác định hạng thích hợp đất đai

2.3.2. Phương pháp hạn chế lớn nhất

2.3.2.1. Khái niệm đánh giá thích nghi tự nhiên

2.3.2.2. Đánh giá thích nghi tự nhiên theo phương pháp hạn chế lớn nhất

2.3.3. Phương pháp phân tích thứ bậc

2.3.3.1. Khái niệm

2.3.3.2. Các bước thực hiện

2.4. Các công trình nghiên cứu về đánh giá thích nghi đất đai

3: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Dữ liệu thu thập

3.2. Sơ đồ thực hiện

 1. KẾT QUẢ THẢO LUẬN

4.1. Xây dựng bảng yêu cầu sinh thái đối với cây bưởi da xanh

4.2. Xây dựng các bản đồ đơn tính

4.2.1. Thổ nhưỡng

4.2.2. Khí hậu

4.3. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

4.4. Đánh giá dựa vào phương pháp hạn chế lớn nhất

4.4.1. Gán mức thích nghi tổng hợp

4.4.2. Thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh

4.5. Đánh giá dựa vào phương pháp phân tích thứ bậc

4.5.1. Thiết lập cấu trúc thứ bậc

4.5.2. Xây dựng ma trận so sánh cặp

4.5.3. Xác định trọng số và tỷ số nhất quán (CR)

4.5.4. Chuẩn hoá điểm số thích nghi

4.5.5. Tính chỉ số thích nghi và thành lập bản đồ thích nghi tự nhiên

4.6. So sánh thích nghi tự nhiên theo phương pháp hạn chế lớn nhất và phương pháp phân tích thứ bậc

 1. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

  Xem thêm tại: [sociallocker id="2256"]https://drive.google.com/file/d/1R7RoMZawwMHnptSk2J4vax60KZqdaA0y/view [/sociallocker]

Tham khảo bài gốc ở :
So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre

13 thg 3, 2018

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá diễn biến lưu lượng dòng chảy tại lưu vực sông Bé

Tác giả: Nguyễn Quốc Hải An

Nguồn: Nguyễn Quốc Hải An - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Tiểu luận tốt nghiệp “ Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá diễn biến lưu lượng dòng chảy tại lưu vực Sông Bé ” được thực hiện trong khoảng thời gian từ 10/3/2016 đến 10/5/2016. Phương pháp tiếp cận đề tài là sử dụng mô hình SWAT của trung tâm phục vụ nghiên cứu nông nghiệp thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ được tích hợp với công nghệ GIS để đánh giá lưu lượng dòng chảy mặt tại lưu vực sông Bé. Theo đó :

Công nghệ GIS sử dụng phần mềm Arcmap 10.2.2 để xử lý, biên tập dữ liệu, thành lập bản đồ làm cơ sở tiền đề cho các bước chạy mô hình SWAT. Dữ liệu cần thiết để phục vụ nghiên cứu trong mô hình SWAT được thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Dữ liệu DEM được lấy từ dữ liệu ASTER GDEM của METI/NASA, với độ phân giải không gian 30 m, sử dụng để phân chia lưu vực. Bản đồ sử dụng đất và bản đồ thổ nhưỡng năm 2000 được cung cấp bởi Phòng Quy Hoạch Vùng Đông Nam Bộ và Phụ cận thuộc Viện Quy Hoạch Thủy Lợi Miền Nam sau khi biên tập được sử dụng để phân tích đơn vị thủy văn. Dữ liệu thời tiết tại 2 trạm (Đồng Phú, Phước Long) bao gồm dữ liệu lượng mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, tốc độ gió, bức xạ Mặt Trời được cung cấp bởi Phòng Quy Hoạch Vùng Đông Nam Bộ và Phụ cận và Dự án Quan trắc Lượng Mưa Toàn cầu thuộc Chương trình Nghiên cứu Khí hậu Toàn cầu. Dữ liệu thủy văn bao gồm 8 trạm ( Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Nho, Chơn Thành, Đồng Phú, Lộc Ninh, Phước Hòa, Phước Long ) do Phòng Quy Hoạch Vùng Đông Nam Bộ và Phụ cận cung cấp. Trước khi chạy mô hình SWAT, tất cả các số liệu được biên tập đúng với định dạng của SWAT.

Nghiên cứu đã mô phỏng diễn biến lưu lượng dòng chảy trên lưu vực thời kì 1980 – 1994 trong SWAT với kết quả thu được khá tốt khi đối chiếu với số liệu thực đo trong cùng giai đoạn tại 2 vị trí quan trắc là Phước Long và Phước Hòa trên lưu vực sông Bé, thể hiện qua hệ số xác định (R2), chỉ số hiệu quả Nash – Sutcliffe Efficiency (NSI).

Trong đó tại vị trí trạm quan trắc Phước Long cho kết quả rất tốt với chỉ số R2 là 0.786 còn với trạm Phước Hòa thì kết quả 0.847. Các chỉ số NSI cũng phản ánh được quá trình mô phỏng khá tốt 0.771 tại Phước Long và 0.738 tại Phước Hòa. Đề tài đã một lần nữa khẳng định tính ưu việt trong việc sử dụng mô hình SWAT để đánh giá lưu lượng dòng chảy trên lưu vực sông Bé, là phương pháp tiếp cận có độ chính xác khá tốt đem lại hiệu quả cao. Việc đánh giá lưu lượng dòng chảy sẽ giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn cụ thể và chi tiết hơn về tình hình tài nguyên nước trên lưu vực. Qua đó đưa ra những giải pháp hạn chế và quy hoạch sử dụng nguồn nước hiệu quả, đem lại phúc lợi cho xã hội , phát triển kinh tế cho vùng và đất nước.

Nội dung:

 1. MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung

1.2.2 Mục tiêu cụ thể.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu.

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

1.4.1 Ý nghĩa khoa học.

1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn

 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu về lưu lượng dòng chảy

2.1.1 Khái niệm lưu lượng dòng chảy

2.1.2 Tổng lượng dòng chảy.

2.1.3 Độ sâu dòng chảy

2.1.4 Mô đun dòng chảy.

2.1.5 Hệ số dòng chảy

2.2 Hệ thống thông tin địa lý (GIS )

2.2.1 Sơ lược về hệ thống thông tin địa lý (GIS)

2.2.2 Định nghĩa hệ thống thông tin địa lý (GIS

2.2.3 Thành phần GIS

2.2.4 Chức năng GIS

2.3 Mô hình đánh giá đất và nước (SWAT)

2.3.1 Tổng quan mô hình SWAT

2.3.2 Nguyên lý mô phỏng mô hình SWAT.

2.3.3 Nguyên lý mô phỏng dòng chảy.

2.4 Tình hình nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam

2.4.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới

2.4.2 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam

 1. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU

3.1 Vị trí địa lý khu vực nghiên cứu

3.2 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu

3.2.1 Địa hình.

3.2.2 Sông ngòi

3.2.3 Khí hậu

3.2.4 Thủy văn

3.3 Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu

3.3.1 Tình hình phát triển xã hội

3.3.2 Tình hình phát triển kinh tế

3.4 Tình hình quy hoạch thủy lợi trên lưu vực

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1 Tiến trình thực hiện

4.2 Thu thập, xử lý dữ liệu.

4.2.1 Cấu trúc tổng quát của tập tin dữ liệu đầu vào và đầu ra của SWAT

4.2.2 Cấu trúc dữ liệu đầu vào

4.2.3 Thu thập dữ liệu lưu lượng dòng chảy thực đo.

4.2.4 Xử lý dữ liệu đầu vào theo định dạng của SWAT

4.3 Tiến trình chạy mô hình SWAT

4.3.1 Phân chia lưu vực

4.3.2 Phân tích đơn vị thủy văn

4.3.3 Nhập dữ liệu thời tiết

4.3.4 Chạy mô hình SWAT

4.3.4 Đánh giá mô hình

 1. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT

5.1 Đánh giá độ chính xác của kết quả mô phỏng LLDC ( 1980-1994)

5.2 Đánh giá diễn biến lưu lượng dòng chảy.

 1. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Xem thêm tại: https://drive.google.com/file/d/164i0wy1Vm2bRchktGrRRkXNVDVWzn_Xe/view

Coi bài nguyên văn tại :
Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá diễn biến lưu lượng dòng chảy tại lưu vực sông Bé

Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sửu dụng đất tại Thành phố Bến Tre – Tỉnh Bến Tre

Tác giả : Huỳnh Thanh Trúc

Nguồn: Huỳnh Thanh Trúc - Bộ môn Tài nguyên và GIS - Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Đề tài nghiên cứu “Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre” đã đƣợc thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 10/03/2016 đến ngày 01/06/2016 với dữ liệu quy hoạch sử dụng đất và dữ liệu địa chính tại thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre.

Đề tài thực hiện nghiên cứu về WebGIS trên nền tảng công nghệ SVG, sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, CSS, JavaScript, HTML, hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgresSQL. Đề tài tiến hành thu thập, phân tích, thiết kế CSDL, thiết kế trang Web và xây dựng trang WebGIS cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất và thông tin thửa đất.

Đề tài đã đạt được kết quả cụ thể:

 • Hoàn thành việc thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Bến Tre trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgresSQL/PostGIS.
 • Hoàn thành việc thiết kế chức năng và thiết kế giao diện trang WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất đến từng thửa đất.
 • Xây dựng thành công trang WebGIS với các chức năng hiển thị thông tin hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, tìm kiếm thông tin thửa đất, nhận diện thửa đất trên bản đồ, truy xuất thông tin quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến từng thửa đất, tương tác với bản đồ (xem toàn màn hình, phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển), hiển thị bản đồ theo tuỳ chọn. Hỗ trợ quản lý nhƣ cập nhật, thêm, xoá, sửa dữ liệu.

Nội dung:

 1. MỞ ĐẦU

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

 1. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU

2.1. Vị trí địa lý

2.2. Điều kiện tự nhiên

2.2.1. Địa hình

2.2.2. Khí hậu

2.2.3. Thuỷ văn

2.2.3.1. Đặc điểm sông ngòi

2.2.3.2. Lưu lượng dòng chảy

2.2.4. Thổ nhưỡng

2.3. Đặc điểm kinh kinh tế - xã hội

2.3.1. Về kinh tế

2.3.2. Về xã hội

2.4. Hiện trạng sử dụng đất, định hướng sử dụng đất trong tƣơng lai

2.4.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2015

2.4.2. Định hướng sử dụng đất trong tương lai

2.4.2.1. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

2.4.2.2. Định hướng phát triển không gian của thành phố Bến Tre

 1. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1. Tổng quan về sử dụng đất

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Hệ thống phân loại sử dụng đất

3.2. Tổng quan về WebGIS

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Kiến trúc và nguyên lý hoạt động

3.2.2.1. Kiến trúc

3.2.2.2. Nguyên lý hoạt động

3.2.3. Tiềm năng của WebGIS

3.2.4. Các công nghệ có liên quan đến WebGIS

3.2.4.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS

3.2.4.2. Công nghệ SVG3.

2.4.3. Ngôn ngữ lập trình PHP

3.2.4.4. HTML

3.2.4.5. CSS 3.2.4.6. JavaScript3.

2.4.7. Ajax

3.3. Tổng quan về tình hình nghiên cứu

3.3.1. Trên thế giới

3.3.2. Ở Việt Nam

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4.1. Tiến độ thực hiện

4.2. Thu thập và xử lý dữ liệu

4.2.1. Dữ liệu thu thập

4.2.2. Xử lý dữ liệu

4.2.2.1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

4.2.2.2. Bản đồ địa chính

4.2.2.3. Dữ liệu tổng hợp bản đồ sử dụng đất năm 2015 và năm 2020

4.3. Phân tích hệ thống và xây dựng CSDL

4.3.1. Phân tích hệ thống

4.3.2. Xây dựng CSDL

4.3.3. Mô tả cấu trúc các bảng dữ liệu

4.4. Thiết kế trang web

4.4.1. Thiết kế chức năng

4.4.1.1. Chức năng cho ngƣời quản trị

4.4.1.2. Chức năng cho ngƣời dùng

4.4.2. Thiết kế giao diện

4.4.2.1. Thiết kế giao diện người dùng

4.4.2.2. Thiết kế giao diện người quản trị

4.5. Xây dựng trang WebGIS

4.5.1. Sơ đồ tổ chức trang web

4.5.2. Mô tả sơ đồ tổ chức trang web

 1. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN

5.1. Kết quả

5.2. Giao diện trang Web cho ngƣời dùng

5.2.1. Giao diện trang chủ

5.2.2.1. Giao diện chức năng hiển thị bản đồ

5.2.1.2. Giao diện chức năng tìm kiếm

5.2.2. Giao diện trang giới thiệu

5.2.3. Giao diện trang phản hồi

5.3. Giao diện trang web cho ngƣời quản lý

5.3.1. Giao diện đăng nhập

5.2.2. Giao diện trang quản lý thêm mới điểm

5.2.3. Giao diện trang quản lý cập nhật thông tin

 1. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trang web demo: http://test.hcmuaf.edu.vn/thanhtruc/

Xem thêm tại:

[sociallocker id="2256"]https://drive.google.com/file/d/1xGBU_7Mpq6kSwX7kJXsSyBDej22l0EmA/view[/sociallocker]

Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sửu dụng đất tại Thành phố Bến Tre – Tỉnh Bến Tre

21 thg 2, 2018

xây dựng công cụ quản lý dữ liệu môi trường vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong nằm ở huyện Vạn Ninh và huyện Ninh Hòa cách thành phố Nha Trang chừng 80 km về hướng Bắc. Vân phong có khí hậu tương đối ôn hòa, cảnh quan môi trường đẹp, là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, là nơi có điều kiện lý tưởng để phát triển kinh tế thủy sản,... Việc phát triển tất yếu sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực đến môi trường nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Hiện nay, các số liệu, thông tin liên quan đến quy hoạch và quản lý môi trường trong lưu vực do nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau quản lý đã gây nhiều khó khăn và tốn kém trong việc sử dụng và cập nhật. Do đó, đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu các yếu tố môi trường và quy hoạch vịnh Vân Phong” sẽ đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đề ra.

1. Đặt vấn đề xây dựng công cụ quản lý dữ liệu môi trường vịnh Vân Phong

Vịnh Vân Phong là nơi được Thủ Tướng Chính Phủ Phan Văn Khải ký quyết định phê duyệt “Quy hoạch khu kinh tế Vịnh Vân Phong đến năm 2020” vào ngày 11-03-2005. Ngoài ra Vịnh Vân Phong còn là nơi du lịch nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trong Quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong, huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đây sẽ là Khu kinh tế tổng hợp, trong đó Cảng trung chuyển Container quốc tế giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm du lịch, công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và các ngành kinh tế khác. Có thể xem đây là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế miền Trung nói riêng và Chương trình phát triển kinh tế biển Việt Nam nói chung.

Việc phát triển khu kinh tế tổng hợp nhằm mục đích phát triển kinh tế phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường vùng ven biển. Vì vậy việc quản lý các nhân tố môi trường trở nên quan trọng và cấp bách. Trong bối cảnh thế giới hướng đến một thế giới số, một thế giới công nghệ thông tin thì việc kết hợp giữa môi trường với công nghệ thông tin và công nghệ GIS sẽ giúp giải quyết được bài toán quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên do Vịnh Vân Phong mang lại.

Do vậy việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất gắn kết với công nghệ GIS để quản lý chất lượng môi trường và các dự án kinh tế là rất cần thiết. Hệ thống sẽ đáp ứng việc truy xuất dữ liệu dễ dàng, lưu trữ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo tác động môi trường nhằm quản lý dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

2. Nội dung xây dựng công cụ quản lý dữ liệu môi trường vịnh Vân Phong

Dưới đây là những kết quả chính của phần mềm.

2.1. Xem các thông số về môi trường đất ven Vịnh Vân Phong

2.2. Xem các thông số phân tích địa hóa môi trường đất

2.3. Môi trường nước

Xem thêm tại
[sociallocker id="2256"]http://bit.ly/2FixuUJ

Nguồn: Dương Thị Thúy Nga Bộ môn Tin học Môi trường, Khoa Môi trường Trường Đại học KHTN tp.HCM

Coi thêm ở :
xây dựng công cụ quản lý dữ liệu môi trường vịnh Vân Phong

18 thg 2, 2018

xây dựng webgis quản lý dữ liệu môi trường nước mặt sông Đồng Nai

Lưu vực sông Đồng Nai đang bị khai thác và sử dụng một cách tự do, tùy tiện cho nhiều mục đích. Chính nhu cầu này đã ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng nguồn nước mặt của sông. Làm sao để một người dân có thể biết được chất lượng nước tại khu vực mình đang sống một cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất? Làm sao một nhà nghiên cứu có thể cập nhật hay lấy dữ liệu nhanh nhất khi đang không ở cơ quan để sử dụng? Xuất phát từ nhu cầu này, tác giả cho ra đời một sản phẩm CNTT là WebGIS quản lý dữ liệu Môi trường nước mặt lưu vực sông Đồng Nai. Website được tích hợp GIS, để có khả năng thể hiện được bản đồ hiện trạng ô nhiễm. Không những vậy, người dùng còn có thể sử dụng bản đồ như là một phần mềm ứng dụng với các thao tác đơn giản như phóng to, thu nhỏ, di chuyển và thậm chí là truy vấn trực tiếp. Với công cụ này, người dân có thể xem thông tin tình hình ô nhiễm nước mặt, nhà quản lý giám sát và cập nhật thông tin theo từng quyền hạn của mình.

xây dựng webgis quản lý dữ liệu môi trường nước mặt sông Đồng Nai

WebGIS được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP, MySQL và MapServer.

Màn hình chính

Để xem màn hình chính, người truy cập chỉ cần bấm vào liên kết có tên Trang chủ.

Màn hình trang tiêu chuẩn Việt Nam

Để xem tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường nước mặt, người truy cập chỉ cần bấm vào liên kết Tiêu chuẩn Việt Nam.

Sau khi bấm 1 sẽ hiện ra hình sau:

Màn hình trang bản đồ
Để xem bản đồ, người truy cập bấm vào liên kết Bản đồ ở trang chính.

 • 1- Phóng to bằng cách quét hình vuông trên bản đồ chính hoặc click lên bản đồ chính. Có thể thao tác như vậy ở bản đồ con.
 • 2- Thu nhỏ. Chỉ cần click lên nút này bản đồ sẽ tự thu nhỏ, không cần click lên bản đồ chính.
 • 3- Di chuyển
 • 4- Truy vấn thông tin
 • 5- Bật tắt lớp
 • 6- Vẽ lại bản đồ. Sau khi chọn lớp cần vẽ, người truy cập click vào nút này để bản đồ vẽ lại với các lớp đã chọn.
 • 7- Di chuyển nhanh đến một vùng nào đó trên bản đồ. Các vùng được thiết kế sẵn như sau. Muốn di chuyển chỉ cần click vào vùng muốn đến.
 • 8- Bật/tắt Java
 • 9- Bản đồ con
 • 10- Xem bản đồ ở các độ lớn khác nhau
 • 11- Bản đồ ô nhiễm nước mặt Chọn một liên kết muốn xem và click vào để chọn. Một hình ảnh sẽ hiện ra thể hiện mức độ ô nhiễm nước mặt vào thời gian đó.
 • 12- Bản đồ chính
 • 13- Bảng hiển thị kết quả truy vấn thông tin. Sử dụng cùng với nút truy vấn (số 4). Đối tượng đươc truy vấn sẽ đổi thành màu

Xem thêm tại:

[sociallocker id="2256"]http://bit.ly/2EAW8yD

Nguồn: Dương Thị Thúy Nga Bộ môn Tin học Môi trường, Khoa Môi trường Trường Đại học KHTN tp.HCM

Coi thêm tại :
xây dựng webgis quản lý dữ liệu môi trường nước mặt sông Đồng Nai

15 thg 2, 2018

xây dựng công cụ quản lý chất thải rắn công nghiệp – chất thải nguy hại tại các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch và công nghiệp lớn nhất nước. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nhu cầu khai thác và tiêu dùng tài nguyên thiên nhiên của con người cũng không ngừng tăng lên, làm nảy sinh hàng loạt các vấn đề môi trường, một trong số đó là vấn đề chất thải rắn (CTR) và chất thải nguy hại (CTNH). Với những yêu cầu cấp thiết về việc quản lý nguồn chất thải này, tác giả xây dựng một công cụ quản lý chất thải rắn công nghiệp – chất thải nguy hại tại các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một sản phẩm CNTT được xây dựng bằng các công cụ hiện đại nhất hiện nay như nhúng ArcGIS vào C# để xử lý bản đồ, kết nối SQL Server để quản lý nguồn dữ liệu lớn, dùng Crystal Report làm báo cáo và vẽ biểu đồ. Với công cụ này, nhà quản lý sẽ rất dễ dàng thực hiện công việc giám sát Môi trường, phân tích, dự báo, đánh giá để đưa ra những quyết định kịp thời.

Phần mềm được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình C#, SQL Server, Crystal Report. Đặc biệt ArcGIS được nhúng vào phần mềm để hỗ trợ người dùng các thao tác trên bản đồ như: phóng to/ thu nhỏ, di chuyển, xem thông tin, chỉnh sửa dữ liệu,... ngay trên bản đồ một cách trực quan.

Sơ đồ liên kết các màn hình

Màn hình giao diện của chương trình

Hệ thống thực đơn của chương trình
Thực đơn hệ thống

Thực đơn Khu vực

Xem thêm tại:
[sociallocker id="2256"]http://bit.ly/2EuoLBu

Nguồn :Dương Thị Thúy Nga Khoa Môi trường, Trường Đại học KHTN tp.HCM

Coi nguyên bài viết ở :
xây dựng công cụ quản lý chất thải rắn công nghiệp – chất thải nguy hại tại các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh

12 thg 2, 2018

xây dựng nền tảng webgis phục vụ cho phát triển hệ thống trợ giúp tìm kiếm phòng trọ sinh viên và quản lý mạng lưới giao thông công cộng thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong những năm gần đây, phạm vi ứng dụng cũng như đối tượng sử dụng của GIS ngày càng được mở rộng. Đặc biệt, khi mà Internet đã trở thành một phương tiện phổ thông thì ngay cả những người dân bình thường cũng có thể tiếp cận được với các ứng dụng GIS một cách dễ dàng. Do đó, một xu hướng tất yếu của GIS là Web GIS - GIS trên môi trường Internet. Đề tài này giới thiệu một các tiếp cận trong việc xây dựng các ứng dụng Web GIS, từ đó giải quyết hai bài toán Phòng trọ sinh viên (giúp sinh viên tìm phòng trọ một cách dễ dàng) và Mạng lưới giao thông công cộng (mà chính là xe buýt, giúp quản lý và hoạch định mạng lưới giao thông công cộng một cách tối ưu, đồng thời giúp người dân tiếp cận với các phương tiện giao thông công cộng một cách dễ dàng).

Các ứng dụng trên nền tảng Agreenet Web GIS

Dựa trên nền tảng Agreenet Web GIS, hai ứng dụng đã được xây dựng là Phòng trọ sinh viên và Mạng lưới giao thông công cộng. Hai ứng dụng này đã được triển khai thử nghiệm tại hai địa chỉ: http://bit.ly/2G2GWuv và http://bit.ly/2H684u1.

Phòng trọ sinh viên

[caption id="attachment_2518" align="aligncenter" width="595"]Minh giao diện chính của trang Phòng trọ sinh viên Minh giao diện chính của trang Phòng trọ sinh viên[/caption]

Người sử dụng bình thường (không cần đăng nhập) có thể sử dụng các tính
năng sau:
 •  Duyệt bản đồ (di chuyển, phòng to, thu nhỏ).
 •  Xem theo lớp các đối tượng.
 • Tìm kiếm các đối tượng dựa theo các thuộc tính phi không gian.
 • Tìm kiếm phòng trọ dựa theo các thuộc đặc thù của phòng trọ như ở/gần khu vực/đường nào, giá thuê phòng, số phòng của nhà trọ đó, có khép kín hay không (tức có công trình phụ hay không).
 • Tìm kiếm các đối tượng theo bán kính.
 • Tìm đường đi ngắn nhất (hoặc tốt nhất, theo “mức độ đẹp, ý nghĩa” của các con đường đi qua) theo các phương tiện khác nhau như đi bộ, xe máy, ô tô.
 • Đăng ký làm thành viên (để có thêm các chức năng khác).

[caption id="attachment_2538" align="aligncenter" width="596"]Giao diện phần tìm phòng trọ trong trang Phòng trọ sinh viên Giao diện phần tìm phòng trọ trong trang Phòng trọ sinh viên[/caption]

Ngoài các tính năng của người sử dụng bình thường, thành viên (người sử dụng sau khi đã đăng nhập) có thêm tính năng báo phòng trọ mới.
Người quản trị thì có thêm các nhóm tính năng:

 • Quản lý website
 •  Quản lý phòng trọ
 • Quản lý địa điểm công cộng
 • Quản lý dữ liệu tìm kiếm

Mạng lưới giao thông công cộng

[caption id="attachment_2539" align="aligncenter" width="584"]giao diện chính của trang Mạng lưới giao thông công cộng giao diện chính của trang Mạng lưới giao thông công cộng[/caption]

Xem thêm tại:

[sociallocker id="2256"]http://bit.ly/2G4UxkS

Nguồn: Trương Văn Quốc Nhật , Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Quang Tuấn Đại học Khoa học, Đại học Huế

Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
xây dựng nền tảng webgis phục vụ cho phát triển hệ thống trợ giúp tìm kiếm phòng trọ sinh viên và quản lý mạng lưới giao thông công cộng thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

9 thg 2, 2018

sử dụng ảnh viễn thám và gis để giám sát rừng trồng ở phía nam của huyện Hương Thủy-tỉnh Thừa Thiên Huế

Ảnh viễn thám và GIS được xem như là một phương tiện để giám sát quá trình thay đổi, cập nhật thông tin và làm bản đồ sử dụng/che phủ đất. Áp dụng ảnh viễn thám và GIS cho mục đích giám sát rừng trồng hiện nay là rất hạn chế. Hoạt động giám sát tài nguyên rừng, đặc biệt rừng trồng đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý, khôi phục và phát triển rừng trồng. Nghiên cứu này giới thiệu một phương pháp tiếp cận để giám sát và đánh giá thay đổi rừng trồng dựa trên cơ sở phối hợp giữa ảnh Viễn thám và kỹ thuật GIS, các công cụ viễn thám và đoán đọc ảnh, GPS và điều tra trên thực địa. Ảnh Landsat 7 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper plus) của các năm 2001, 2003 và 2007 đã được sử dụng để xây dựng các bản đồ thảm thực rừng trồng ở các xã phía Nam của huyện Hương Thủy. Phân loại ISODATA đã được thực hiện trên số liệu hợp nhất (fusion) từ hình ảnh phối hợp các band lựa chọn (độ phân giải 30 m) với ảnh band toàn sắc (15 m). Sử dụng kết quả của phân loại ISODATA cùng với số liệu thứ cấp và điều tra trên thực địa để thực hiện phân loại Maximum Likelihood. Đánh giá độ chính xác phân loại cho thấy độ chính xác chung cho các năm đều đạt trên 87 % và độ chính xác phân loại cho mỗi dạng rừng riêng biệt của người sản xuất và sử dụng cũng đều đạt trên 80 %.

3. Phương pháp nghiên cứu

Ba ảnh Landsat ETM + của tháng 4 năm 2001, 2003 và 2007 đã được chọn để nghiên cứu. Các ảnh được chọn ở các thời điểm khác nhau cho phép phân biệt các thảm thực vật, đặc biệt rất dễ dàng phân biệt giữa thực vật rừng trồng với các dạng thực vật khác. Mỗi ảnh có 3 băng ở vùng ánh sáng nhìn thấy (băng 1, băng 2 và băng 3), 1 băng vùng gần tia hồng ngoại, và 2 băng vùng giữa tia hồng ngoại có độ phân giải 28.5 mét và một băng toàn sắc có độ phân giải 14.5 mét. Trước khi tiến phân tích ảnh, chúng tôi đã tiền hành đưa tất cả các ảnh về cùng một hệ thống tọa độ bản đồ chung UTM (Zone 48, WGS 84). Ở mỗi ảnh, 25 điểm điều khiển đã được áp dụng với sai số trung bình nhỏ hơn 0,5 pixel. Sau khi hoàn thành nắn ảnh, chọn vùng nghiên cứu và lựa chọn tổ hợp band, bước tiếp theo là tiến hành hợp nhất giữa ảnh phối hợp có độ phân giải 28,5 mét với band toàn sắc có độ phân giải 14,5 mét để tạo ra một ảnh mới, rồi sau đó sử dụng ảnh hợp nhất này để thực hiện phân loại ISODATA. Sử dụng kết quả của phân loại này, cùng với số liệu điều tra sẵn có trước đây ở các năm 2001, 2003, 2007, số liệu thứ cấp và điều tra trên hiện trường dưới sự hỗ trợ của thiết bị GPS để lựa chọn mẫu phân loại thực hiện phân loại phân loại chỉ định Maximum likelihood. Sau khi kết quả phân loại được chấp nhận, một bộ lọc 3 x 3 đã được áp dụng để loại bỏ những diện tích nhỏ được tạo ra trong quá trình phân loại. Trong phần cuối cùng của nghiên cứu, sau khi đánh giá độ chính xác của phân loại, kết quả phân loại được xuất sang phần mềm ArcView để thực hiện công việc xử lý tiếp theo.

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Chọn băng phù hợp

Xác định số lượng băng ảnh Landsat ETM + là rất cần thiết để thực hiện phân loại ISODATA và Maximum likelihood, và nâng cao độ chính xác của phân loại. Chọn băng phù hợp, chúng tôi dựa trên cơ sở phân tích ma trận tương quan của các băng quang phổ. Ma trận tương quan này chứa đựng những thông tin hữu ích về sự dư thừa thông tin. Nếu các băng có giá trị tương quan cao, điều này chứng tỏ rằng các băng đó chứa đựng những thông tin tương tự như nhau. Bởi vậy, băng có giá trị tương quan nhỏ nhất sẽ được lựa chọn. Kết quả phân tích ma trận tương quan cho 6 băng của ảnh Landsat ETM+ che phủ vùng nghiên cứu được thể hiện trong bảng 1.

[caption id="attachment_2310" align="aligncenter" width="612"]Ma trận tương quan của các pixel đại diện của ảnh Landsat ETM+ Ma trận tương quan của các pixel đại diện của ảnh Landsat ETM+[/caption]

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong ba băng thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy (băng 1-3) và hai băng vùng giữa tia hồng ngoại (băng 5 và 7) có giá trị tương quan cao. Điều này khẳng định có sự dư thừa về thông tin trong số các băng xem xét ở những diện tích có thực vật che phủ. Băng 4 có giá trị thấp nhất, chứng tỏ băng này mang những thông tin độc lập với các băng khác. Theo nguyên lý của phân tích ảnh Landsat, một băng ở vùng ánh sáng nhìn thấy, một ở vùng gần tia hồng ngoại và một giữa vùng tia hồng ngoại có thể sẽ được lựa chọn để nhận biết và tách biệt ranh giới giữa các loại thực vật khác nhau. Bởi vậy, băng 3, 4 và 5 đã được lựa chọn để phối hợp với băng toàn sắc cho mục đích đoán đọc và phân loại.

4.2. Phân loại và đánh giá độ chính xác của phân loại ảnh

4.2.1 Phân loại ảnh

Để thiết lập bản đồ về hiện trạng rừng trồng, phân loại ban đầu từ ảnh Landsat ETM + được phân ra 28 loại, rồi sau đó 28 loại được hợp nhất thành 6 dạng chính: Rừng trồng khép tán, đất trống và rừng mới trồng đồi núi trọc và rừng tự nhiên (rừng thứ sinh, rừng tự nhiên ít bị tác động và rừng cây bụi), đất cỏ, và đất khác (đất nông nghiệp, đất thổ cư và đất mặt nước).

Kết quả phân loại cho thấy rằng diện tích rừng trồng khép tán có xu hướng tăng nhanh từ năm 2001 đến năm 2003, nhưng tăng chậm từ năm 2003 đến 2007 là do nhiều diện tích đã được nguời dân địa phương khai thác và trồng rừng mới (hình 1). Đất cỏ và cây bụi giảm dần, đại đa số những diện tích này được phát quang để trồng rừng mới. Đất trồng rừng mới giảm năm 2003 và tăng đột biến vào năm năm 2007 (bảng 2 và hình 2)

[caption id="attachment_2311" align="aligncenter" width="615"]Kết quả phân loại Maximum likelihood của ảnh Landsat ETM+ ở 2 xã Phú Sơn và Dương Hòa huyện Hương thủy Kết quả phân loại Maximum likelihood của ảnh Landsat ETM+ ở 2 xã Phú Sơn và Dương Hòa huyện Hương thủy[/caption]

[caption id="attachment_2312" align="aligncenter" width="577"]Vị trí đại diện về thay đổi rừng trồng qua các năm Vị trí đại diện về thay đổi rừng trồng qua các năm[/caption]

[caption id="attachment_2314" align="aligncenter" width="607"]Kết quả phân loại ảnh qua 3 thời kỳ khác nhau Kết quả phân loại ảnh qua 3 thời kỳ khác nhau[/caption]

4.2.2. Đánh giá độ chính xác của phân loại ảnh

Đánh giá độ chính xác là một phần rất quan trọng để phân tích kết quả của phân loại ảnh. Sản phẩm của phân tích độ chính xác là độ chính xác phân loại chung, độ chính xác của người sản xuất,độ chính xác của người sử dụng và chỉ số Kappa.

Đánh giá độ chính xác của phân lọai được thực hiện thông qua phương pháp mô tả của Congalton (1999). Đánh giá độ chính xác được dựa trên cơ sở trên 295 mẫu, tối thiểu mỗi loại chúng tôi sử dụng 50 mẫu thông qua phuơng pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Kết quả đánh giá độ chính xác phân loại được thể hiện trong bảng 3, 4 và 5.

[caption id="attachment_2315" align="aligncenter" width="622"]Đánh giá độ chính xác xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh Landsat, 2007 Đánh giá độ chính xác xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh Landsat, 2007[/caption]

[caption id="attachment_2316" align="aligncenter" width="613"]Đánh giá độ chính xác xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh Landsat, 2003 Đánh giá độ chính xác xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh Landsat, 2003[/caption]

[caption id="attachment_2317" align="aligncenter" width="616"]Đánh giá độ chính xác xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh Landsat, 2001 Đánh giá độ chính xác xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh Landsat, 2001[/caption]

Kết quả đánh giá độ chính xác của phân loại đã chỉ ra rằng: Độ chính xác chung của tất cả các bản đồ phân loại đều đạt trên 85 %. Độ chính xác phân loại cho mỗi dạng riêng biệt trong mỗi hình ảnh phân loại của người sản xuất và sử dụng đều đạt trên 80 %. Chỉ số Kappa đại diện mức độ chấp thuận giữa kết quả của các loại phân loại trên ảnh và quan sát trên thực địa. Theo Landis and Koch (1977), giá trị Kappa lớn hơn 0,8 (80%) cho thấy mức độ chấp thuận cao, giá trị nằm trong khoảng từ 0,4 đến 0,8 thể hiện mức độ chấp thuận vừa và dưới 0,4 cho thấy mức độ chấp thuận thấp. Dựa trên ma trận sai số, kết quả thống kê chỉ số Kappa cho thấy tất cả phân loại trên ba ảnh Landsat ở 3 thời điểm khác nhau đều đạt trên 0,85, điều này chứng tỏ phân loại ảnh theo phương pháp đã chọn đạt độ chính xác trên 85%.

Xem thêm tại:

[sociallocker id="2256"]http://bit.ly/2Bl8rQY

Nguồn: Nguyễn Văn Lợi - Khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Coi nguyên bài viết ở :
sử dụng ảnh viễn thám và gis để giám sát rừng trồng ở phía nam của huyện Hương Thủy-tỉnh Thừa Thiên Huế

31 thg 1, 2018

Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt các vùng trong tỉnh Ninh Bình

Bài báo giới thiệu kết quả xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt trong tỉnh Ninh Bình từ kết quả mô phỏng bằng mô hình thủy lực 1-2 chiều MIKE FLOOD, MIKE 21. Mô hình một chiều xây dựng cho mạng lưới sông Hoàng Long, sông Bôi, sông Lạng, sông Đáy và một số sông nội đồng, mô hình hai chiều mô phỏng toàn bộ địa hình tỉnh Ninh Bình. Bộ mô hình kết nối 1-2 chiều được hiệu chỉnh và kiểm định với các trận lũ lịch sử năm 1973, 1985, 1996. Bản đồ ngập lụt ứng 6 kịch bản được xây dựng bằng công nghệ GIS, Các thông tin trên bản đồ bao gồm tên địa danh vùng bị ngập (xã/phường), diện tích vùng ngập, chiều sâu ngập, làm cơ sở phục vụ công tác ứng phó với thiên tai trong tỉnh Ninh Bình.

3. Giới thiệu mô hình MIKE FLOOD và dữ liệu tính toán.

Mô hình MIKE FLOOD được phát triển bởi Viện Thủy lợi Đan Mạch (DHI) thực chất là phần mềm liên kết giữa mô hình MIKE 11 và MIKE 21 đã được xây dựng trước đó. Mô hình MIKE FLOOD thực hiện các kết nối giữa mô hình MIKE 11 (tính toán thủy lực mạng sông 1 chiều) với mô hình MIKE 21 (mô phỏng dòng chảy nước nông 2 chiều theo phương ngang). Trong Mike Flood có 5 kiểu liên kết khác nhau : a) liên kết thông thường (Standard Link); b) liên kết bên (Latteral Link); c)Liên kết công trình (Structure Link); d) liên kết đô thị (Urban Link); e) liên kết dòng chảy X=0, Y=0 (Zezo Link).

4. Ứng dụng MIKE FLOOD tính toán ngập lụt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

4.1. Cở sở dữ liệu

Tài liệu thủy văn phục vụ làm biên đầu vào cho mô hình thủy lực bao gồm : các số liệu về lưu lượng tại Ba Thá, Hưng Thi, Phú Sơn và các nhập lưu khu giữa; số liệu về lượng mưa rơi trực tiếp trên khu vực mô phỏng bằng mô hình 2 chiều; số liệu về mực nước biên dưới tại Như Tân, Phú Lễ, Nam Định và Trực Phương. Tài liệu phục vụ hiệu chỉnh và kiểm định mô hình bao gồm tài liệu mức nước tại các trạm Bến Đế trên sông Bôi, Giáu Khẩu trên sông Hoàng, trạm Phú Lý và Ninh Bình trên sông Đáy. Tài liệu địa hình gồm bản đồ địa hình và các mặt cắt ngang sông tính toán.

4.2. Thiết lập mô hình thủy lực 1 chiều

 •  Số hóa mạng lưới sông vùng nghiên cứu bao gồm các Bôi, sông Hoàng Long, sông Lạng, sông Đáy, sông Ninh Cơ, sông Quần Liêu, sông Đào và các sông chính nội đồng khác. Nhập mặt cắt địa hình cho các sông đã được số hóa.
 •  Xác định các biên thủy lực cho mô hình 1 chiều : biên trên là quá trình lưu lượng lấy từ số liệu đo đạc và tính toán từ mô hình mưa-dòng chảy; biên dưới là quá trình mực nước.
 •  Xác định điều kiện ban đầu và độ nhám của từng đoạn sông.
 •  Xác định thời gian mô phỏng và bướ thời gian tính toán. Bước thời gian tính toán của mô hình 1 chiều và 2 chiều phải như nhau và lấy bằng 60s.

4.3. Thiết lập mô hình thủy lực 2 chiều

Xử lý số liệu địa hình dạng XTZ từ bình đồ.

Xác định phạm vi mô phỏng và chia lưới cho vùng tính toán bằng mô hình 2 chiều. Lưới sử dụng trong tính toán là lưới tam giác với kích thước ô lưới tùy thuộc vào từng khu vực mô phỏng. Đối với khu vực quan trọng nên được chia lưới chi tiết. Các khu vực khác tùy thuộc vào địa hình, mức độ quan trọng mà chia lưới khác nhau.

Số hóa địa hình khu vực dự án từ bình đồ theo định dạng file trong mô hình Mike 21.

4.4. Kết nối mô hình 1 chiều và 2 chiều

Mô hình thủy lực 1 chiều Mike 11HD cho hệ thống sông Bôi, sông Lạng, sông Đáy, sông Hoàng Long, và thiết lập đã bao gồm cả sông Đào, sông Ninh Cơ, sông Quần Liêu. Mô hình thủy lực 2 chiều Mike 21 HD tính toán thủy lực vùng bãi tràn, mô phỏng hầu hết các huyện có địa hình trũng thấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nhập mô hình thủy lực 1 chiều và 2 chiều vào mô hình Mike Flood

Mô hình sau khi kết nối được hiệu chỉnh và kiểm định với các trận lũ lịch sử trên khu vực. Cơ sở dữ liệu GIS cho khu vực tỉnh Ninh Bình được xây dựng từ các bản đồ nền và kết hợp với các kết quả tính toán để xây dựng bản đồ ngập lụt khu vực nghiên cứu tương ứng với 6 kịch bản. Cơ sở dữ liệu này cùng với bộ mô hình đã xây dựng là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo phục vụ xây dựng bộ bản đồ ngập lụt theo các kịch bản đáp ứng nhu cầu thực tiễn ứng phó với thiên tai ở địa phương.

Xem thêm tại:

[sociallocker id="2256"]http://bit.ly/2DQ7lPA

Nguồn: Phạm Văn Ban - Trung tâm tư vấn PIM-Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây :
xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt các vùng trong tỉnh Ninh Bình